info@klbreal.cz

+420 775 719 359

Spoluvlastnictví nemovitosti a užívání nemovitosti bez souhlasu ostatních spoluvlastníků 

Spoluvlastnictví nemovitosti a užívání nemovitosti bez souhlasu ostatních spoluvlastníků 

Spoluvlastník, pokud chce přenechat celou věc k užívání jiné osobě musí mít souhlas ostatních spoluvlastníků.

Pokud spoluvlastník přenechá bez dohody s ostatními spoluvlastníky nebo bez rozhodnutí většinového spoluvlastníka, anebo bez rozhodnutí soudu nemovitost do užívání jinému, tak svým jednáním překračuje svá práva. Typicky se jedná o případ, kdy např. jeden spoluvlastník bez souhlasu ostatních uzavře k nemovitosti nájemní smlouvu.

Ostatní spoluvlastníci pak mají možnost domáhat se, aby bylo takové jednání ukončeno a zároveň má právo požadovat po spoluvlastníkovi i vyplacení bezdůvodného obohacení, které mu vzniklo tím, že nakládat se společnou nemovitostí způsobem, který neodpovídal jeho spoluvlastnickému podílu.

Pokud ten, kdo společnou věc užíval, věděl nebo musel vědět, že spoluvlastník překročil své oprávnění při nakládání se společnou nemovitostí, pak je možné požadovat vydání bezdůvodného obohacení i po osobě, která nemovitost užívala a která musela objektivně předpokládat, že zde chybí souhlasy ostatních spoluvlastníků.

Může mne příbuzný nutit, abych se vzdal svého dědického podílu?

Může mne příbuzný nutit, abych se vzdal svého dědického podílu?

Určitě Vás nikdo nemůže nutit, vzdát se svého dědického podílu, pokud tak nechcete učinit dobrovolně. S příbuzným se dá uzavřít dohoda o rozdělení věcí v dědictví, případně můžete nechat notáře, aby rozdělil dědictví podle zákona (pokud nebyla uzavřena závěť) a následně se dohodou vypořádat, jak uznáte za vhodné nebo ponechat věci tak, jak je rozdělí notář v dědickém řízení.

Jaká opatření zvolit u nemovitosti pro případ budoucí bezmocnosti

Jaká opatření zvolit u nemovitosti pro případ budoucí bezmocnosti

Ačkoliv je velice těžké připustit, že můžeme ztratit schopnost rozhodovat svobodně o svém majetku a svých potřebách, tak se nejedná o ojedinělou situaci a je vhodné mít připraven plán správy majetku, pokud by taková situace nastala. Příprava takového plánu zahrnuje vyčlenění majetku a způsobu správy takového majetku. V neposlední řadě, a nikoliv nejméně důležitou záležitostí je určení osob, které budou postupovat podle předem stanového plánu správy vlastního majetku v případě, že vlastník majetku, již nebude schopen o tomto majetku, svobodně rozhodovat. Příprava takového plánu v dostatečném předstihu eliminuje situace, kdy pak o majetku rozhodují osoby, bez jakéhokoliv vztahu k odkazu původního vlastníka majetku, a bez znalosti jeho přání, jak by měl být majetek spravován a užíván. Může se jednat například i o použití majetku pro účely vlastníka jako např. lékařská péče, pečovatelské služby apod.

Jaké otázky je nutné zodpovědět, pokud přemýšlíme o plánu správy majetku pro případ úmrtí?

Kdo my měl být osobou nebo osobami, které budou spravovat můj majetek?

Kdo bude dohlížet, že mé pokyny pro případ smrti budou dodržovány a kdo bude kontrolovat osoby, které mají spravovat můj majetek?

Lze využít plán správy majetku jako ochranu nemovitosti před budoucími věřiteli?

Lze využít plán správy majetku jako ochranu nemovitosti před budoucími věřiteli?

Ačkoliv obvyklé způsoby správy majetku nejsou primárně určeny k ochraně před věřiteli nebo soudními spory týkajících se Vašeho majetku, lze i tyto rizika do budoucna minimalizovat, je však nutné tyto záležitosti řešit co nejdříve, a to ideálně rovnou již při nabytí nemovitosti. Vhodným oddělením majetku od přímého vlastnictví fyzickou osobou a zřízením subjektu, který bude nezávislým vlastníkem nemovitosti, lze prakticky eliminovat možnosti, že by se takto určený majetek stal v budoucnu předmětem exekučního, insolvenčního nebo jiného vymáhacího řízení.

Vložení nemovitosti do svěřenského fondu

Vložení nemovitosti do svěřenského fondu

Způsobů, jak do budoucna určit, jak má být s nemovitostí v budoucnu nakládáno je více – některé jsou součásti dědického práva, ale jsou zde rovněž možnosti vložení nemovitosti do svěřenského fondu nebo založení obchodní společnosti do které bude taková nemovitost vložena. Nemovitost tak bude možné vyjmout z majetku vlastníka fyzické osoby. Výhody takového postupu jsou značné. Mezi významné výhody se počítá vyloučení rizika exekuce nebo konkurzu, možnost přesného určení způsobu správy nemovitosti.