info@klbreal.cz

+420 775 719 359

Smlouva o dílo a na co si dát pozor

Smlouva o dílo a na co si dát pozor

Přemýšlíte o uzavření smlouvy o dílo? Než se do toho pustíte, je důležité si uvědomit, že smlouvy o dílo jsou složitou právní problematikou, která může mít velký dopad na vaše práva a povinnosti.   

Náležitosti smlouvy o dílo, kterým je potřeba věnovat pozornost:  

Smlouva o dílo je právní dokument, kterým se zhotovitel zavazuje vykonat určitou práci na základě objednávky objednatele.   

Pokud má být cena díla vyšší a nejedná se o pár tisíc korun, tak doporučujeme, aby se přípravě smlouvy věnoval dostatečný čas a byly vyjasněny a přímo ve smlouvě konkretizovány základní body a postupy:  

Cena díla  

Uvedení, zda je cena konečná či nikoliv, jak a o kolik může být cena navýšena, zda je cena s DPH nebo bez. Jak bude určena splatnost ceny, jak budou placeny a kdy zálohy na cenu díla. Jak se bude postupovat, pokud nebude dílo dokončeno (rozdělení a vypořádání kupní ceny).  

Provedení díla  

Přesný popis toho, jaké podmínky, normy má dílo splňovat, jaká má být kvalita díla, z jakých materiálu má být dílo provedeno.  

Záruka a vady díla   

Jak bude postupováno při zjištění vad díla. Jaké budou lhůty pro odstranění vad, jaké sankce budou stanoveny za vady díla nebo jejich neodstranění. Zda a za jakých podmínek a na čí náklad si může objednatel nechat opravit dílo u třetí osoby.   

Dále by u záruky mělo být uvedeno, jak dlouho záruka trvá, jakým způsobem se uplatňuje a jak bude probíhat plnění za záruky, zejména doba záručních oprav.   

Ukončení smlouvy  

Za jakých podmínek může být smlouva předčasně ukončena a za jakých podmínek. Jak bude vypořádána cena díla v případě předčasného ukončení, jak bude postupováno u vad částečně provedeno díla.  

Kontrola provádění díla  

Stanovení, v jakých fázích je objednatel oprávněn a zhotovitel povinen umožnit řádnou kontrolu díla, což je důležité zejména u části díla, které bude následně zakryto nebo bude nijak nepřístupné.  

Pojištění zhotovitele díla  

 Zejména u nákladnějších a rizikových projektů by měl zhotovitel doložit, že disponuje pojištěním, které bude krýt škody, které jeho činností mohou vzniknout, a to nejen na díle samotném, ale i na přilehlých budovách, pozemcích nebo majetku třetích osob.   

Kontrola důvěryhodnosti zhotovitele díla  

 Pokud uzavřete smlouvu se zhotovitelem, který má finanční nebo jiné problémy, již v době, kdy smlouvu uzavíráte může dojít k tomu, že dílo nebude provedeno nebo dojde k problémům například s insolvencí zhotovitele apod. V takovém případě můžete přijít jak o finanční prostředky, tak se Vám může provedení díla nepoměrně prodloužit a rovněž zdražit. Z tohoto důvodu doporučujeme, vždy před uzavřením smlouvy o dílo provést lustraci zhotovitele v dostupných registrech například insolvenční rejstřík, obchodní rejstřík, evidence exekucí, lustrovat zprávy veřejně dostupné apod.   

Doba provedení díla   

Přesné určení doby dokdy má zhotovitel díla provést by mělo být základním ustanovením každé smlouvy o dílo. Dále by měla smlouva obsahovat ustanovení, co se stane, pokud dílo nebude provedeno včas, zda například objednatel má právo nechat si dílo dokončit jinou třetí osobou. Dále by měla smlouva obsahovat určení výše sankcí a možností odstoupení od smlouvy, pokud nebude dílo provedeno v dohodnuté době.   

Materiál pro provedení díla   

Smlouva by měla určit, kdo zajistí materiál pro provedení díla. Pokud bude materiál zajišťovat zhotovitel, mělo by být přesně určeno v jaké kvalitě má materiál být, jak se provede kontrola materiálu a jaké vlastnosti má materiál mít.   

Vlastnické právo k dílo nebo k materiálu pro provedení díla  

Určení, kdo a v jaké fázi je vlastníkem díla nebo části díla nebo materiálu k provedení díla je důležité, zejména v případech, kdy dojde k nějakým problém u zhotovitele nebo u provádění díla. Doporučujeme, vždy již ve smlouvě přesně určit v jakých fázích se objednatel stává vlastníkem díla. V případě, že je nakupován materiál z finančních prostředků objednatele, tak doporučujeme, aby i u materiálu bylo přesně uvedeno, kdy se objednatel stane vlastníkem i tohoto materiálu, a to i pokud nedojde k provedení díla.   

Předání díla  

S předáním díla se většinou vážou důležité skutečnosti, které mohou mít vliv na uplatnění vad nebo záruk nebo doplacení ceny díla. Z tohoto důvodu by smlouva měla vždy podrobně upravovat, jak bude provedeno předání díla a související dokumentace. Co vše má být předáno, v jaké kvalitě a jak má být postupováno, pokud není dílo zcela dokončeno nebo se vyskytnou vady, nedodělky nebo jiné problémy.   

Autorské právo  

V případě, že dílo je předmětem úpravy autorského práva, měla by smlouva i určovat, v jakém rozsahu autorské právo přechází na objednatele a jaká práva má objednatel k předmětu autorského díla, tj. zda může autorské dílu upravovat, měnit nechat dokončit třetí osobou, postoupit na třetí osobu apod.   

Jak vám advokát může pomoci:  

Smlouva o dílo může být složitá a obsahovat právní termíny, které vám mohou uniknout. Proto je vždy dobré mít při jejím sepsání nebo kontrole pomoc odborníka – advokáta.   

Advokát vám pomůže porozumět obsahu smlouvy a vysvětlí vám důležité body, na které byste měli dbát. Advokát vám pomůže chránit vaše zájmy a zajistí, že smlouva o dílo bude obsahovat veškeré potřebné náležitosti a ochranu pro vás jako objednatele. Naše advokátní kancelář se specializuje na právo smluv a máme zkušenosti se smlouvami o dílo v různých oblastech. Naši advokáti vám poskytnou individuální a profesionální přístup, aby byla vaše smlouva o dílo pečlivě připravena a chránila vaše zájmy.  

Pojmy, které mohou být ve smlouvě o dílo nebo při jednání použity a jejich vysvětlení:  

Dodatek ke smlouvě o dílo  

Dodatek může být použit k modifikaci původní smlouvy, například k úpravě ceny, termínů dodání nebo jiných podmínek.  

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo  

Určuje podmínky, ukončení smlouvy, a postup při ukončení spolupráce. Zejména by se měly strany domluvit na vypořádání všech vzájemných práv a povinností např. vypořádání již uhrazené části za cenu díla, doplatek za cenu díla, převzetí části dokončeného díla, dohoda o odpovědnosti za vady a jejich opravy apod.   

Inflační doložka smlouva o dílo  

Tato klauzule umožňuje úpravu ceny v souladu s inflací nebo změnami na trhu. Může být stanovena ve prospěch jedné nebo obou stran. Dále by měla obsahovat určitou maximální hranici o kterou je možné cena za díla navýšit. Rovněž by zde měl být stanoven postup, pokud by druhá strana s navýšením nesouhlasila, zda může od smlouvy odstoupit a za jakých podmínek.   

Odmítnutí převzetí díla  

Pokud objednatel odmítne převzít dílo, může to mít důsledky pro další postup, včetně plateb a možných právních kroků.  

Podstatné porušení smlouvy o dílo  

Takové porušení smlouvy, které způsobuje ztrátu důvěry a poškozuje zájmy druhé strany, a to podstatným způsobem. Mohou být spojeny s právem na ukončení smlouvy nebo náhradu škody.  

Předání díla  

Fáze, ve které zhotovitel předává hotové dílo objednateli a ten ho přebírá.  

Rámcová smlouva o dílo  

Uzavírá se na základě obecných podmínek, které se uplatňují při konkrétních projektech. Umožňuje flexibilitu a opakovatelnost.  

Ochrana obchodního tajemství – klíč k vašemu podnikání

Ochrana obchodního tajemství – klíč k vašemu podnikání

V současné době, kdy informace představují jeden z nejcennějších aktiv vaší firmy, je ochrana vašeho know-how, obchodního tajemství a důvěrných informací nezbytná pro udržení konkurenční výhody.

Co je obchodní tajemství?

Obchodní tajemství zahrnuje cenné informace, které nejsou veřejně známé a pro vaše podnikání představují významnou hodnotu. Ať už se jedná o výrobní proces, tajný recept, údaje o cenách, nebo seznam vašich zákazníků, všechny tyto informace mohou být chráněny, pokud jste podnikli kroky k zabezpečení jejich důvěrnosti.

Příklady obchodního tajemství:

Obchodní tajemství může zahrnovat širokou škálu informací, které firmy považují za cenné a které chtějí udržet v tajnosti pro udržení konkurenční výhody. Zde je sedm běžných příkladů obchodních tajemství:

 1. Výrobní postupy a receptury: Jedná se o jedny z nejčastěji chráněných obchodních tajemství. To může zahrnovat jedinečné metody výroby, receptury nebo složení produktů, které firma používá k vytvoření svých produktů.
 2. Zákaznické databáze a seznamy klientů: Informace o zákaznících, včetně jejich kontaktních údajů, nákupních preferencí a historie, jsou často považovány za obchodní tajemství, protože poskytují firmám důležitá data pro marketing a prodej.
 3. Strategie a plány rozvoje firmy: Strategické obchodní plány, včetně expanzních strategií, marketingových kampaní, výzkumu a vývoje, mohou být chráněny jako obchodní tajemství.
 4. Finanční informace: Interní finanční záznamy, jako jsou rozpočty, ziskové marže a jiné finanční ukazatele, jsou často považovány za důležitá obchodní tajemství.
 5. Technologické a výzkumné údaje: Informace související s technologickým vývojem, výzkumnými poznatky a inovacemi, které firma vyvinula, jsou často chráněny jako obchodní tajemství.
 6. Interní politiky a postupy: Postupy pro provozní řízení, HR politiky, postupy pro zajištění kvality a další interní procesy a postupy mohou být chráněny jako obchodní tajemství.
 7. Komunikační strategie a obsah kampaní: Návrhy marketingových a komunikačních kampaní, včetně reklamních textů, návrhů a strategických plánů, mohou být také chráněny jako obchodní tajemství.

Jak může dojít k porušení obchodního tajemství?

Porušení obchodního tajemství nastává, když někdo neoprávněně sdělí, zpřístupní nebo použije informace, které jsou považovány za obchodní tajemství. Toto tajemství může být něco, co firma může použít ke konkurenční výhodě. Porušení může nastat v několika situacích:

a) Pokud někdo získá obchodní tajemství v rámci své práce pro konkurenta, nebo prostřednictvím jiného vztahu s ním, a pak toto tajemství neoprávněně použije nebo sdílí. To se může stát také, pokud byla tato informace získána při výkonu funkce, do které byl daný člověk jmenován soudem nebo jiným orgánem.

b) Pokud někdo získá obchodní tajemství nezákonným způsobem, ať už svým jednáním nebo jednáním někoho jiného.

Jednoduše řečeno, porušení obchodního tajemství znamená, že někdo zneužije důvěrné informace o firmě, které by neměly být veřejně známy, a tím může firmě způsobit škodu nebo získat pro sebe nebo pro jiné nekalou výhodu.

Jak Vám Můžeme Pomoci Ochránit Vaše Tajemství?

Naši právníci nabízí služby, které zajistí, že vaše obchodní tajemství zůstane chráněno. Provádíme audit vašich stávajících procesů a doporučujeme opatření pro zajištění ochrany vašich důvěrných informací. Pomáháme s přípravou dohod o mlčenlivosti se zákazníky, dodavateli a obchodními partnery. Zajišťujeme, aby pracovní politiky a smlouvy obsahovaly příslušná omezení, která chrání vaše obchodní tajemství. Zastupujeme vaše zájmy u soudu a vymáháme vaše práva v případě odcizení nebo zneužití obchodního tajemství.

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak ochránit vaše obchodní tajemství, nebo potřebujete právní pomoc, neváhejte nás kontaktovat.

Nekalá soutěž a nekalé obchodní praktiky

Nekalá soutěž a nekalé obchodní praktiky

Jak se bránit protiprávnímu jednání v podobě nekalé soutěže?

V dnešním konkurenčním prostředí je důležité znát hranice mezi férovým soutěžením a nekalou soutěží. Nekalá soutěž je závažným právním problémem, který může mít vážné důsledky pro vaše podnikání. V případě, že Váš konkurent soutěží v rozporu s dobrým mravy, tak snižuje Vaši ziskovost a brzdí Váš rozvoj. V takovém případě je vhodné ihned zakročit a zamezit nekalé soutěži, protože čím déle bude Vás konkurent nekalé soutěžit, tím větší náskok bude mít před ostatními, kteří soutěži férově.  

Co je nekalá soutěž?

Nekalá soutěž je považována za jednání, které se v hospodářském styku dostává do rozporu s dobrými mravy soutěže a je schopné způsobit újmu ostatním soutěžitelům nebo zákazníkům. Toto jednání je výslovně zakázáno.

Příklady nekalé soutěže:

Klamavá reklama:

 • Společnost A prohlašuje, že její vitamínové doplňky mohou zabránit nemocem, i když žádné klinické studie tyto tvrzení nepodporují.
 • Společnost B inzeruje, že její kosmetické výrobky jsou „100% organické“, přestože obsahují syntetické konzervanty.
 • Výrobce C uvádí, že jeho automobil je „nejbezpečnější na trhu“, avšak nezávislé testy ukázaly průměrné hodnocení bezpečnosti.

Klamavé označování zboží a služeb:

 • Společnost D prodává kabely, které jsou označeny jako „High-Speed HDMI“, ale nejsou schopny podporovat nejnovější standardy rychlosti přenosu dat.
 • Firma E nabízí trička s logem, které se velmi podobá logu známé módní značky, ale trička jsou levnou imitací.
 • Restaurace F uvádí, že používá pouze „čerstvé lokální suroviny“, když ve skutečnosti některé produkty dováží.

Vyvolání nebezpečí záměny:

 • Obchod G prodává „Rolexx“ hodinky, které jsou navrženy tak, aby vypadaly jako drahé značky „Rolex“ hodinky.
 • Společnost H nabízí „Adibas“ sportovní obuv, která napodobuje design a značení „Adidas“.
 • Mobilní aplikace I má ikonu a název velmi podobný populární sociální síti, což způsobuje, že si uživatelé stahují nesprávnou aplikaci.

Parazitování na pověsti:

 • Start-up J používá v marketingové kampani logo a název velmi podobný technologickému gigantovi, aby získal důvěru investorů.
 • Společnost K uvádí na trh produkt s názvem a balením připomínajícím dlouholetý bestseller konkurenční společnosti.
 • Firma L používá v reklamě na svůj software citace a recenze, které byly původně publikovány pro produkt konkurence.

Podplácení:

 • Manažer společnosti M nabízí peníze zaměstnanci konkurenta výměnou za informace o nadcházejícím produktu.
 • Firma N nabízí výhody úředníkovi za získání vládního kontraktu bez řádného výběrového řízení.
 • Společnost O slibuje dodavatelům exkluzivní obchody výměnou za informace o strategii cen konkurence.

Zlehčování:

 • Výkonný ředitel společnosti P na veřejné konferenci vyjádří pochybnosti o finanční stabilitě konkurenta bez důkazů.
 • Marketingový tým společnosti Q šíří neověřené zvěsti o nezdravých přísadách v potravinách vyráběných konkurenční firmou.
 • Společnost R používá v sociálních médiích negativní recenze na produkty konkurence, které byly anonymně zveřejněny bez ověření jejich pravdivosti.

Právní důsledky nekalé soutěže

Jednání, které splňuje kritéria nekalé soutěže, se považuje za soukromoprávní delikt. To vytváří mimosmluvní závazkový vztah mezi rušitelem a osobou dotčenou nekalou soutěží. Rušitel má povinnost se další nekalé soutěže zdržet a odstranit závadný stav. Současně mohou vzniknout povinnosti k náhradě majetkové a nemajetkové újmy.

Jak Vám Můžeme Pomoci?

V naší advokátní kanceláři se specializujeme na oblast hospodářského práva a nabízíme komplexní právní služby v oblasti ochrany proti nekalé soutěži. Poradíme vám, jak se bránit proti nekalé soutěži, jak postupovat v případě, že jste obětí takového jednání, a jaké kroky podniknout pro ochranu vašich práv.

Pro více informací nebo konzultaci nás neváhejte kontaktovat.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky uvádějí pravidla, která platí, když něco prodáváte nebo poskytujete zákazníkovi službu. Obchodní podmínky používat nemusíte, ale pokud je použijete, vztahují se na vás i na vašeho zákazníka. Jsou vhodné a užitečné zejména při opakovaných obchodech např. na eshopech, blogy na jakékoli platformě, mobilní aplikace, Facebook aplikace, Desktopové aplikace 

Proč mít obchodní podmínky? 

Existuje mnoho důvodů, proč je mít. Nejen, že díky tomu bude vaše firma vypadat profesionálněji a důvěryhodněji, ale také budete mít větší kontrolu nad tím, jak jsou uzavírány smlouvy s vašimi klienty a můžete mít podrobnější úpravu práv a povinností mezi Vámi a Vašim klientem bez toho, aniž byste byli zatíženi přílišnou administrativou.  

Příklady obchodních podmínek: 

 • obchodní podmínky pro eshopy 
 • provozní řády 
 • reklamační řády 

Vzory obchodních podmínek 

Obchodní podmínky vždy doporučujeme připravit na míru konkrétnímu podnikateli. Robusní podmínky, které si mohou dovolit velcí dodavatelé služeb nejsou vhodné pro menší podnikatelé, kterým takové podmínky mohou odradit zákazníky. Rovněž každé podnikání má svoje specifika a v obchodních podmínkách by měly být zvýrazněny konkurenční výhody, a co nejvíce se přibližovat požadavkům klientů.  

Obsah obchodních podmínek? 

Obsah obchodních podmínek je možné stanovit, zcela podle požadavků konkrétního druhu podnikání. Například u spotřebitelů doporučujeme spíše přehledné a jednoduché obchodní podmínky, které nebudou spotřebitele příliš zatěžovat a budou pro ně pochopitelné, jednoduché a stručné.  

Naopak u podnikatelů, zejména v odborných technických oblastech doporučujeme spíše podrobnější rozepsání jednotlivých práv a povinností a technických aspektů. 

V obchodních podmínkách je vhodné zejména upravit

 • platební podmínky 
 • dodací lhůty 
 • podmínky pro opravy 
 • záruky 
 • způsob řešení sporů 
 • vrácení zboží 
 • reklamace 

Musí se obchodní podmínky podepisovat a tisknout? 

Obchodní podmínky se nemusí vyhotovovat písemně a nemusí se zvláště podepisovat.  

Obchodní podmínky samotné mohou být v elektronické podobě nebo lze i odkázat na obchodní podmínky umístěné na webových stránkách. 

POZOR ten kdo se obchodních podmínek následně domáhá, tak musí prokázat, že druhá strana byla s obchodními podmínkami seznámena resp. měla možnost se s nimi seznámit, a dále je nutné prokázat obsah obchodních podmínek k datu uzavření smlouvy. Zde je vhodné mít zajištěnou archivaci stavu obchodních podmínek k určitému dni a doklad o tom, že se strana s těmito podmínkami mohla seznámit a souhlasila, že se podmínky na jejich vztah použijí. Ne vždy je nutné mít písemný doklad o vzetí obchodních podmínek na vědomí a jejích odsouhlasení. Jedná se např. o návštěvní řády, kdy již vstupem do objektu dává druhá strana na vědomí, že se bude řídit obchodními podmínkami (návštěvním řádem). 

U eshopů doporučujeme mít zajištěnou archivaci souhlasu zákazníka s obchodními podmínkami.  

Obchodní podmínky není třeba podepisovat a jsou kryta pouze odkazem na jejich umístění.   

Musí být uzavřena smlouva na kterou obchodní podmínky odkazují? 

Ano, strany vždy uzavírají jednoduchou smlouvu např. kupní, a teprve uzavřením takové smlouvy (která nemusí být písemná) je možné odkázat na podrobnosti v obchodních podmínkách. Obvykle tomu je tak, že na eshopu si zákazník vybere určité zboží za určitou cenu a projeví zájem věc koupit – tím dochází k uzavření kupní smlouvy a podrobné podmínky se pak stanoví v obchodních podmínkách např. doba dodání, reklamace, apod. 

Lze měnit obchodní podmínky stávajícím zákazníkům? 

Ano, obchodní podmínky lze měnit i stávajícím zákazníkům, za předpokladu, že toto původní obchodní podmínky dovoluji s ohledem na rozumnou potřebu jejich pozdější změny. Pokud ovšem dojde ke změně obchodních podmínek musí mít druhá strana možnost smlouvy vypovědět a změna se nevztahuje na již uzavřené obchody. 

Licenční smlouva – chraňte svoje inovace a nápady

Licenční smlouva – chraňte svoje inovace a nápady

Licenční smlouvy se často používají k tomu, aby pomohly majitelům podniků dostat jejich produkt nebo koncept ke spotřebitelům nebo jiným podnikatelům. Licenční smlouva je klíčem k předání práv na duševní vlastnictví do rukou těch, kteří se s vámi chtějí spojit na cestě k úspěchu a zároveň Vás bude chránit před zneužitím Vašich nápadů a inovací.

Licenční smlouvou poskytuje poskytovatel nabyvateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci) v ujednaném omezeném nebo neomezeném rozsahu a nabyvatel se zavazuje, není-li ujednáno jinak, poskytnout poskytovateli odměnu.

Předmětem licenční smlouvy je například právo užívat originální řešení, software, literární, umělecké dílo, vynález atd.

Licenční smlouva se nejčastěji používá, pokud jedna osoba vlastní obchodní koncept, software, aplikaci nebo nový produkt, který chce uvést na trh s pomocí druhé strany. Licenční smlouva umožňuje jinému podniku přístup k použití tohoto licencovaného majetku.

V licenční smlouvě je vhodně minimálně upravit:

 • zda je licence výhradní nebo nevýhradní
 • přesné určení odměny za poskytnutí licence
 • územní rozsah licence
 • určení, zda je nutný následný souhlas poskytovatele v případě prodeje závodu
 • způsob a rozsah předávané dokumentace nutné k výkonu licence
 • stanovení rozsahu povinnosti mlčenlivosti
 • určení doby trvání licence
 • podrobný popisu způsobu užívání licence

Náš tým zkušených právníků je připraven Vám pomoci překonat právní výzvy spojené s licenčními smlouvami. Dejte svým inovacím šanci, kterou si zaslouží, a spojte se s námi ještě dnes!

Předžalobní výzva a odpověď na předžalobní výzvu – ochrana Vašich práv

Předžalobní výzva a odpověď na předžalobní výzvu – ochrana Vašich práv

Máte problém s tím, že druhá strana neplní své povinnosti? Nebo naopak jste obdrželi předžalobní výzvu s jejíž zněním nesouhlasíte?

Jsme připraveni pro Vás sepsat individuální předžalobní výzvu nebo sepsat odpověď na předžalobní výzvu.

Zasláním předžalobní výzvy se zvyšuje pravděpodobnost, že druhá strana splní svoji povinnost.

Předžalobní výzva je dále nezbytným předpokladem vyžadovaným zákonem, pokud budete chtít v soudním řízení náhradu nákladů řízení. V § 142a, občanského soudního řádu se stanoví, že žalobce, má právo na náhradu nákladů řízení proti žalovanému, jen jestliže žalovanému ve lhůtě nejméně 7 dnů před podáním návrhu na zahájení řízení zaslal na adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu výzvu k plnění.

Díky naší kvalifikované výzvě dlužníci častěji splní své závazky v stanovených lhůtách.

Předžalobní výzva je formálním právním dokumentem, který je zasílán za účelem smírného, mimosoudního vyřešení sporu a je posledním varováním před podáním žaloby. Z tohoto důvodu strana, která výzvu posílá, si obvykle najme právníka, aby ji sestavil, protože předžalobní výzva by měla obsahovat právní a skutkové okolnosti, které budou dále použity v žalobě.

Úspěch předžalobní výzvy závisí na stranách a dané situaci. Formální předžalobní výzva ukáže druhé straně, že myslíte vážně podání žaloby a jste připraveni k právním krokům. To může přimět druhou stranu k splnění povinnosti, aby se vyhnula nákladnému soudnímu řízení.

Většina předžalobních výzev bude obsahovat následující relevantní informace:

 • lhůtu ve které měla osoba svoji povinnost splnit
 • dodatečnou lhůtu ve které má osoba svoji povinnost splnit
 • způsob splnění povinnosti
 • důvod z kterého vznikla povinnost k plnění
 • v případě peněžité povinnosti – vyčíslení povinnosti, včetně případného příslušenství (úroky, úroky z prodlení)

Ve výzvě by mělo být jasně, srozumitelně a určitě popsáno jaké kroky je nutné učinit k nápravě vzniklé situace.

Co dělat, když jste obdrželi předžalobní výzvu, se kterou nesouhlasíte?

Pokud máte za to, že předžalobní výzva není oprávněná nebo je oprávněná jen částečně je vhodné na takovou výzvu písemně reagovat.  V odpovědi na předžalobní výzvu strana uvede, že nárok druhé strany popírá a uvede důvody, pro které má za to, že předžalobní výzva není oprávněná. V odpovědi na předžalobní výzvu doporučujeme velice pečlivě vážit obsah, aby nedošlo k uznání nároku nebo nebyla uvedena jiná nepřesnost, která by mohla být příčinou neúspěchu v následném soudním sporu.

Co budeme potřebovat k přípravě předžalobní výzvy?

Rádi Vám připravíme text předžalobní výzvy nebo odpovědi na předžalobní výzvu a doplníme zákonná ustanovení, která se na daný případ vztahují. Pro přípravu předžalobní výzvy budeme potřebovat vylíčení rozhodných skutečností a zaslání písemné dokumentace, kterou k případu disponujete.

Předmanželská smlouva a změna rozsahu společného jmění manželů

Předmanželská smlouva a změna rozsahu společného jmění manželů

Smlouvu, kterou se upravuje společné jmění manželů mohou uzavřít jednak snoubenci před uzavřením manželství nebo může být smlouva uzavřena až po uzavření manželství.

Smlouvu nelze uzavřít jinak, než ve formě veřejné listiny, a to formou notářského zápisu, další možností je sjednání formou soudního smíru, kdy strany podají návrh příslušnému soudu a v řízení uzavřou soudní smír.

Aby měla smlouva zamýšlené účinky i vůči třetím osobám je nutné její uveřejnění v Evidenci listin.

Druhy režimů

oddělené jmění –  tímto způsobem dochází k úplnému vyloučení společného jmění manželů a týká se veškerého majetku manželů. Oddělené jmění je ideální sjednat již v předmanželské smlouvy a vyloučit tak vznik společného jmění manželů. Oddělené jmění lze sjednat i po uzavření manželství, ale v takovém případě je nutné vypořádat majetek, který se již stal součásti společného jmění manželů a jasně uvést, kdo bude vlastníkem jednotlivých položek majetku.

vyhrazující vznik společného jmění až ke dni zániku manželství – takovou dohodou mezi manžely dochází k odložení vzniku společného jmění manželů až ke dni zániku manželství. U odděleného jmění nikdy společné jmění manželů nevznikne, u tohoto způsobu vznikne společné jmění manželů, ale až ke dni zániku manželství. S ohledem na skutečnost, že v tomto případě je pak nutné v případě zániku manželství provést formálně vypořádání společného jmění manželů, tak lze spíše doporučit režim odděleného jmění.

rozšíření rozsahu společného jmění – tímto režimem si mohou manželé u konkrétního majetku nebo dluhu sjednat, že tento majetek nebo dluh bude součásti jejich společného jmění manželů. Manželé mohou tímto způsobem rozhodnout i o věci nebo dluhu, který vznikne až v budoucnu.  Prakticky se tento institut používá, pokud má jeden z manželů věc nebo dluh, který není součásti společného jmění manželů např. dům, který mu byl darován nebo který zdědil, ale manželé chtějí, aby se i tento majetek stal součásti společného jmění manželů.

zúžení rozsahu společného jmění – manželé nebo snoubenci, kteří nechtějí vyloučit celý majetek, ale jenom jeho část mohou uzavřít dohodu, kterou vyloučí ze společného jmění manželů jenom konkrétní věc, právo nebo dluh.

Smlouva o úpravě majetkových poměrů pro případ zániku manželství –  touto smlouvou si mohou manželé nebo snoubenci upravit dohodou uspořádání majetkových poměrů manželů pro případ zániku manželství tj. například se výslovně určit, který majetek připadne do výlučného vlastnictví jednoho z manželů, který majetek jim zůstane ve spoluvlastnictví apod.  Oproti ostatním režimům je takovou smlouvu možné sjednat i jinak než veřejnou listinou a notářským zápisem tj. postačuje smlouva uzavřena mezi stranami bez nutnosti jejího sepsání formou notářského zápisu.

I takovou smlouvu lze zapsat do evidence listin o manželském majetkovém režimu, tak aby byla účinná i vůči třetím osobám.  

Smlouvou si mohou manželé i upravit vzájemná majetková práva pro případ smrti některého z manželů, v takovém případě by však měla splňovat podmínky pro smlouvu dědickou.

Upozornění:

Je nutné pečlivě zvážit, zda jednáním manželů nedojde k narušení práv třetích osob. Obvykle se jedná o případ, kdy by mohlo dojít ke krácení věřitelů. Z tohoto důvodu doporučujeme uzavření zrušení nebo zúžení společného jmění manželů provést preventivně, a to ještě před tím, než taková práva třetích osob vzniknou.

Obecně platí, že pokud právo třetí osoby vzniklo před dohodou manželů, měla by taková třetí osoba s touto dohodou vyslovit souhlas, pokud však takové právo třetí osoby vzniklo až po dohodě manželů, tak se její souhlas nevyžaduje.

Smlouvy by měly pamatovat na veškeré možné situace a řešit společné jmění manželů nejen v průběhu manželství, ale pamatovat i na situace, kdy dojde k rozvodu nebo úmrtí. Jsme připraveni Vám v těchto záležitostech poradit a připravit smlouvu na míru Vaším požadavkům a potřebám.

Co je akcionářská smlouva nebo dohoda společníků? 

Co je akcionářská smlouva nebo dohoda společníků? 

Základní způsob fungování společnosti je uveden ve stanovách nebo společenské smlouvě.   

Akcionáři nebo společníci si však mohou podrobněji upravit svá práva v akcionářské dohodě nebo dohodě společníků, a to buď všeobecné nebo jenom pro určitý projekt nebo určité časové období. 

Výhodou takové dohody je skutečnost, že zde není stanovena povinnost jejího zveřejnění ve veřejném rejstříku.  

Akcionářská smlouva nebo dohoda společníků může být buď obecnější nebo se může týkat individuální situace nebo obchodního případu ve společnosti. Sepsáním akcionářské smlouvy nebo dohody společníků, která je sepsána v písemné podobě a je právně závazná je chytrým způsobem, jak se vyhnout potenciálním sporům mezi akcionáři nebo společníky. 

V akcionářské smlouvě si mohou akcionáři upravit: 

 • jakým způsobem bude probíhat řízení a vedení společnosti 
 • kdo a v jakém poměru bude nominovat statutární orgány 
 • jaké jsou cíle a zaměření společnosti 
 • postavení akcionářů a způsoby hrazení nákladů společnosti  
 • otázky týkající se rozdělení zisku společnosti  
 • použití zisku na další rozvoj společnosti  
 • co budou akcionáři činit pro rozvoj společnosti, a to buď svojí činností nebo vložením finančních prostředků na rozvoj společnosti  
 • způsob nakládání s akciemi například zřízením předkupního práva 
 • stanovení způsobu určení kupní ceny za akcie 
 • zřízení opčního práva 
 • podmínky pro případná jednání, která by měla konkurenční charakter k podnikání společnosti, kdy takové jednání lze zakázat, omezit, případně stanovit podrobnější podmínky pro veškeré činnosti akcionářů, které by měly konkurenční charakter k podnikání společnosti  

Smlouva by pak dále měla upravit dobu svoji platnosti, sankce za porušení dohodnutých ustanovení. 

Rovněž se doporučuje mít v akcionářské dohodě nebo dohodě společníků uveden a podrobněji stanoven postup, pokud bude možnost společnost prodat nebo případně spojit s jinou společností. U těchto postupů je vhodné mít upraveny postupy i k minoritním akcionářům nebo společníkům, aby ti svým jednáním neblokovali prodej společnosti nebo vstup dalšího investora např. klauzulí drag-along, kterou se minoritním akcionářům ukládá povinnost prodat akcie nebo své podíly za stejných podmínek za kterých převádí své akcie nebo podíly většinový akcionář. 

Jako poslední bod by měla akcionářská dohoda upravit postup v případě, kdy dojde k rozporu mezi společníky nebo akcionáři a ti nejsou schopni své problémy řešit dohodou. Obvykle se pak stanoví třetí nezávislá strana, která nezávislé posoudí problematiku, případně je možné rovněž upravit postup exitu akcionářů nebo společníků, kteří nesouhlasí s postupem ve společnosti.  

Smlouvu Vám připravíme na míru Vaším požadavkům, a to po zodpovězení dotazů prostřednictvím emailu nebo po krátkém projednání, tak abychom mohli připravit smlouvu, která bude vyhovovat konkrétní situaci.  

Obchodní podmínky

Věcná břemena u kupní a darovací smlouvy


Strany si mohou při sepsání kupní nebo darovací smlouvy upravit svá vzájemná práva dle svojí potřeby. Jedním ze způsobu úpravy kupní nebo darovací smlouvy může být sjednání věcného břemene. Věcné břemeno může být sepsáno samostatně nebo společně s darovací či kupní smlouvou.

Věcná břemena mohou být sjednána pouze ve smlouvě, kdy budou zavazovat pouze účastníky smlouvy nebo jako věcná břemena, které se zapisují do katastru nemovitostí a jsou pak účinné vůči všem a zavazují i budoucí vlastníky nemovitostí.


Níže uvádíme, některá obvyklá věcná břemena, která lze dále modifikovat podle konkrétních potřeb účastníků.

Služebnost užívání bytu – právo užívat byt pro osobní potřebu.


Právo volné dispozice s částmi domu – kromě práva na užívání bytu jsou zde práva rozšířena i o možnost nakládat se všemi ostatními částmi domu např. zahrada, garáž, kůlna, bazén.


Služebnost inženýrské sítě – právo zřídit, provozovat a udržovat vlastním nákladem na cizím pozemku inženýrské sítě např. vodovodní, kanalizační, energetické, optické apod. Součásti takového práva je právo vstupu na cizí pozemek za účelem prohlídky nebo údržby inženýrských sítí.


Právo opory cizí stavby – jedná se například o použití cizí zdi jako opěry pro vlastní stavbu.


Služebnost okapu – jedná se o právo svádět vodu ze své vlastní střechy na cizí nemovitost.


Právo na svod dešťové vody – zde se jedná o opačný případ, než u služebnosti okapu a jedná se o právo na svod dešťové vody ze sousední střechy na svůj pozemek.


Právo na vodu – může se jednat o práva čerpat jak dešťovou, tak vodu stojatou např. ve studni, rybníku na cizím pozemku. Oprávněný má právo na přístup na cizí pozemek za účelem získání vody.


Služebnost stezky a cesty – toto právo může stanovit konkrétní podmínky za jakých je možné cestu používat, zda pouze pěšky nebo motorovým nebo jiným vozidlem. Lze upravit podrobně a třeba u motorových vozidel lze určit i maximální rozměry a váhu motorového vozidla, které je oprávněno využít práva cesty. Rozsah služebnosti cesty může být určen i přímo v geometrickém plánu, tak aby byla jednoznačně určena cesta.


Výměnek – občanský zákoník v samostatných ustanoveních upravuje smlouvu o výměnku. Toto ustanovení bylo historicky využíváno zejména při darování nemovitosti, ve které vlastník bydlel, bydlí a chce po zbytek ještě svého života bydlet. Výměnek lze sjednat i formou věcného břemene, které má pak větší závaznost než pouhá smlouva bez věcných účinků. Kromě práva na užívání nemovitosti nebo části nemovitosti, lze ve smlouvě o výměnku upravit i další podmínky, aby měl výměnkář zajištěny práva k zaopatření na dobu života. Příkladem může být zajištění údržby nemovitosti, nákupy, úklid, stravování, péče apod.

Poznámka:
Výčet věcných břemen je pouze ukázkový a v není v občasném zákoníku stanoven taxativně. Strany si mohou mezi sebou upravit vztahy rozdílně a nejsou vázány výčtem věcných břemen v občanskému zákoníku. Je proto možné, aby si strany definovaly vlastní obsah věcného břemene, který nejlépe vystihuje situaci a dohodu mezi účastníky.

Smlouvu o zřízení věcného břemene Vám připravíme na míru a to po krátkém emailu nebo telefonickém rozhovoru, kdy s Vámi probereme Vaši představu a doporučíme nejvhodnější text a rozsah věcného břemene.

Na co si dát pozor při nákupu nemovitosti

Na co si dát pozor při nákupu nemovitosti

Na co si dát pozor při nákupu nemovitosti – Prověrka faktického a právního stavu nemovitosti.

Níže uvádíme některé z oblastí, které doporučujeme při prověrce před koupi nemovitosti zkoumat. Rovněž i prodávajícím pro zajištění co nejvyšší ceny doporučujeme, aby se před prodejem nemovitosti zamysleli na právním a faktickým stavem nemovitosti a před vlastním prodejem připravili prodej takovým způsobem, aby nemovitost byl v bezvadném právním a faktickém stavu a bylo možné za nemovitost požadovat maximální cenu.

Níže uvádíme některý z okruhů důležitých pro posouzení stavu nemovitosti. 

 • Napojení na inženýrské sítě a jejich kapacita
 • Kontrola přístupu (vjezdu) k nemovitosti podle právního stavu zapsaného v katastru nemovitosti a porovnání se skutečným faktickým stavem v reálu na místě
 • Zkoumání možnosti další výstavby a stavu podle územního plánu
 • Posouzení územního plánu a zjištění, zda lze očekávat změnu územního plánu, která by se mohla dotýkat budoucího využití nemovitosti
 • Kontrola statutu nemovitosti, zda se např. jedná o architektonickou památku nebo byla nemovitost postavena podle plánů, některého z významných architektů
 • Zda je nemovitosti v památkové nebo jiné zóně se zvýšenou ochranou
 • Jsou zde nějaké osoby, které mají k nemovitosti předkupní právo
 • Je nemovitost předmětem nějakého soudního nebo jiného řízení (restituce, určovací žaloba apod.)
 • Jaké movité věci jsou nutné pro provoz nemovitostí a nejsou součásti nemovitosti
 • Porovnání skutečné výměry a zapsané výměry staveb i pozemků
 • Kontrola, zda část stavby nezasahuje na cizí pozemek, který není předmětem prodeje
 • Zda jsou a v minulosti byly splněny všechny podmínky pro převod nemovitosti např. smlouvy jsou podepsané oprávněnými osobami, při převodu byly dány souhlasy valné hromady, souhlasy dozorčí rady § 193 ObchZ,  § 196a ObchZ, 120a ObchZ, souhlas manžela, souhlasy zastupitelstva obce, došlo k zveřejnění záměru, finanční asistence, došlo k úhradě kupní ceny
 • Posouzení a zjištění věcných břemen, které s nemovitostí souvisejí
 • Kontrola skutečného užívání nemovitostí
 • Prohlídka na místě, zda jsou na převáděných pozemcích např. nějaké do katastru nezapsané nemovitosti
 • Posouzení kolaudační rozhodnutí a kontrola reálného stavu užívání nemovitost, zda je v souladu s vydaným kolaudačním rozhodnutím
 • Kontrola katastrální operátu a digitalizace map
 • Zjištění, zda je nemovitost předmětem pozemkových úprav
 • Pokud má být nemovitost přestavována, posouzení zda je zde riziko možných archeologických nálezů
 • Media – kontrola přípojek, kapacita a zjištění kdo je vlastníkem a v jakém rozsahu
 • Ochranná pásma a jejich posouzení pro další nakládání s nemovitostí – např. železnice, kabely, optické kabely
 • Posouzení, zda je nemovitosti v záplavovém území a dotazy na pojišťovny, zda je dána nějaká okolnost, pro kterou není možné nemovitost pojistit nebo bude účtováno zvýšené pojistné
 • Zjištění co je příslušenstvím stavby, ve smlouvě je vhodné mít uvedené i veškeré příslušenství, které bude předmětem prodeje (např. studny, ploty, zpevněné plochy, do katastru nezapisované nemovitosti apod.)
 • Zda k převáděným stavbám ještě plynou záruky nebo jiné odpovědnosti za vady a zda tyto záruky přejdou na kupujícího
 • Provedení odhadu budoucích oprav, výtahy, kotelny, rozvody, ekologická zátěž, stavební materiály
 • Zkontrolování zda je nemovitosti předmětem nějakých smluv, např. nájemní smlouvy a zda tyto smlouvy budou zavazovat i kupujícího, v jakém rozsahu, zda je nutné řešit již uhrazené kauce apod.
 • Prověrka prodávajícího, zda není v exekuci, insolvenci, soudním nebo správním řízení
 • Provedení testu insolvence, zda není prodávající v době převodu v úpadku

Jsme pro Vás připraveni nikoliv jenom připravit kupní smlouvu na nemovitosti a návrh na vklad do katastru nemovitostí, ale rovněž pro Vás po dohodě zkontrolujeme právní stav nemovitosti v době jejího převodu.

Základní práva společníka nebo akcionáře společnosti

Základní práva společníka nebo akcionáře společnosti

V níže uvedenému přehledu uvádíme základní práva společníka nebo akcionáře společnosti:

 • podílet se na zisku společnosti (právo na dividendu)
 • obdržet likvidační podíl při likvidaci společnosti
 • požadovat zpětný odkup (výkup) akcií
 • požadovat za akcie spravedlivou tržní cenu 
 • předkupní právo k podílům nebo akciím
 • stejné zacházení mezi společníky (akcionáři)
 • nebýt diskriminován
 • být řádně informován o termínu a obsahu jednání valné hromady
 • účast se jednání valné hromady
 • zvolit si zástupce na jednání valné hromady
 • hlasovat na jednání valné hromady
 • požadovat vysvětlení a zodpovězení otázek týkajících se pořadu valné hromady
 • požadovat přezkum jednání statutárních orgánů
 • nahlédnout do dokumentů související s programem valné hromady
 • navrhovat konkrétní otázky a body pro jednání valné hromady
 • požadovat svolání valné hromady
 • podat akcionářskou žalobu, v případě, že je společnosti způsobena škoda statutárními orgány nebo ovládajícími osobami
 • zablokovat jakákoli rozhodnutí valné hromady týkající se zásadní změny ve společnosti
 • na přístup k informacím souvisejícím s činností společnosti, včetně informací týkajících se statutárních a řídících orgánů společnosti
 • na informace o dalších akcionářích a společnících
 • na informace o ovládaných a ovládajících osobách
 • přístup k finančním výkazům společnosti 
 • podat žalobu na neplatnost usnesení valné hromady
 • podat žalobu pro zneužití hlasovacích práv majoritních akcionářů nebo společníků
 • domáhat se náhrady škody způsobené minoritním akcionářům
Darovací smlouva 

Darovací smlouva 

Co je darovací smlouva a jak funguje?

Pokud se chystáte převést majetek na někoho jiného, mohla by vám darovací smlouva pomoci. Darovací smlouva je právní dokument, který umožňuje převod majetku zejména mezi fyzickými osobami. Může se jednat o peníze, nemovitosti, movitý majetek nebo dokonce podnikání.

Darovací smlouva slouží k tomu, aby se majetek převedl z jedné osoby na druhou bez následné povinnosti zaplatit peněžní částku. Je to tedy jednoduchý způsob, jak realizovat bezplatný převod majetku.

Ve smlouvě jsou uvedeny všechny důležité informace, jako jsou údaje o dárci a příjemci, popis předmětu darování a podmínky, za kterých se převod uskuteční. Je důležité, aby taková smlouva byla správně sepsaná a podepsaná, a aby nedocházelo k nedorozuměním nebo problémům v budoucnosti při výkladu smlouvy.

Pokud tedy plánujete darovat majetek někomu blízkému nebo chcete vyřešit dědické záležitosti, je dobré se o darovací smlouvě informovat a poradit se s odborníkem. Ať už jde o advokáta, notáře nebo právního poradce, mohou vám pomoci s vytvořením smlouvy a poradit vám při celém procesu.

Výhody darovací smlouvy

Darovací smlouva má několik výhod. Zaprvé umožňuje bezplatný převod majetku mezi dvěma stranami, což může být užitečné při rodinných dědictvích nebo při předávání majetku mezi blízkými osobami. Za druhé, darovací smlouva může sloužit jako způsob daňové optimalizace. V některých případech jsou darování majetku zdaňována méně než dědictví nebo prodej, takže převod majetku pomocí darovací smlouvy může být výhodným řešením. Kromě toho darování majetku může být také projevem štědrosti a péče o blízké osoby.

Jak funguje darovací smlouva?

Darovací smlouva je dohoda mezi dárcem, který daruje majetek, a příjemcem, který tento majetek přebírá. Smlouva obsahuje veškeré důležité informace, jako jsou údaje o dárci a příjemci, popis daru a podmínky, za kterých bude převod probíhat. Převod majetku probíhá formou bezplatného převodu vlastnických práv na příjemce. Tímto způsobem se majetek stává výhradním vlastnictvím příjemce a dárce na něj již nemá žádné nároky.

Kdo může uzavřít darovací smlouvu?

Darovací smlouvu mohou uzavřít fyzické osoby, tedy jednotlivci. Například rodiče mohou darovat majetek svým dětem, manželé si mohou darovat majetek navzájem nebo majitel podnikání může převést svůj podnik na svého nástupce. Je důležité, aby obě strany byly schopny uzavřít právně závaznou smlouvu a aby byly v souladu se všemi právními požadavky.

Podmínky darovací smlouvy

Darovací smlouva může být uzavřena za různých podmínek, které si strany dohodnou. Například může být stanoveno, že dar bude předán okamžitě nebo až po splnění určitého podmínky. Strany se také mohou dohodnout na určitých omezeních nebo výhradách ohledně majetku, který bude darován. Je důležité, aby všechny podmínky byly jasně a přesně popsány v smlouvě, aby nedocházelo k nedorozuměním nebo sporům v budoucnosti.

Darovací smlouva k nemovitostem musí být sepsána v písemné formě a proto i v této formě se musí upravit všechny aspekty darovací smlouvy již při jejím sepisu. Není tedy možné, aby zpětně například strany tvrdily, že se na něčem dohodly ústně, a že si něco slíbili, ale do smlouvy to nenapsali. Co není ve smlouvě popsáno, tak jako by nebylo.

Jak správně sestavit darovací smlouvu

Správné sestavení darovací smlouvy je klíčové pro zajištění její právní platnosti a minimalizaci rizik. Je vhodné poradit se s právním odborníkem, který vám pomůže sestavit smlouvu tak, aby obsahovala všechny nezbytné informace a byla v souladu se všemi právními požadavky. Právní odborník vám také může pomoci s ověřením a zaregistrováním smlouvy, pokud se darování týká darů, které je nutné registrovat – například nemovitosti, cenné papíry apod.

Možnosti uplatnění darovací smlouvy v praxi

Darovací smlouva může být uplatněna v různých situacích a oblastech. Například může být využita při předávání majetku mezi rodinnými příslušníky, při rozvodu nebo oddělení majetku, při dědických řízeních, při převodu podnikání, při předávání nemovitostí a mnoho dalších. Každá situace vyžaduje individuální přístup a poradenství od právního odborníka, který vám pomůže sestavit smlouvu a řešit případné specifické otázky a problémy.

Věcná břemena a další záležitosti

 • Komplexní přístup: Darování nemovitostí může být doprovázeno různými podmínkami, jako jsou věcná břemena nebo omezení využívání. Je důležité zvážit všechny aspekty a zabezpečit, aby byla vaše smlouva sestavena co nejkompletněji.
 • Věcná břemena: Mezi nejčastější věcná břemena patří – Služebnost užívání bytu – Právo volné dispozice s částmi domu – Služebnost inženýrské sítě – Právo opory cizí stavby – Služebnost okapu – Právo na vodu Služebnost stezky a cesty Výměnek.
 • Další ujednání: Občanský zákoník umožňuje, aby si strany sjednaly prakticky jakékoliv dohody ohledně darování a je vždy na konkrétní situaci, co strany chtějí ve smlouvě upravit nebo ujednat. Pro přípravu darovací smlouvy nám stačí popis, toho co si představujete ve smlouvě upravit a my Vám navrhneme vhodnou úpravu, tak aby byla v souladu se zákonem.

Závěr

Darovací smlouva je užitečným nástrojem pro bezplatný převod majetku mezi jednotlivci. Je důležité, aby byla smlouva správně sestavena a aby byly dodrženy všechny právní požadavky. Pokud plánujete darovat majetek nebo potřebujete vyřešit dědické otázky, je dobré se informovat o darovací smlouvě a konzultovat s právním odborníkem. Správné provedení darovací smlouvy vás ochrání před případnými problémy a zajistí, že převod majetku proběhne hladce a bez zbytečných komplikací.

Časté dotazy:

Je možné prodat darovanou nemovitost?

Obecně je možné nakládat s darovanou nemovitosti jakkoliv, obdarovaný je vlastníkem se všemi právy a povinnostmi, které s vlastnictvím souvisí. Darovací smlouva však může obsahovat určitá omezení, a proto je vhodné, vždy zkontrolovat i text předmětné darovací smlouvy. Rovněž je nutné dbát, aby nedošlo k naplnění podmínky pro odvolání daru viz. např. pokud by převodem došlo k porušení dobrých mravů.

Je možné vrácení daru?

Obdarovaný může od smlouvy odstoupit a dar vrátit, zejména pokud dárce daruje vědomě cizí věc a zatají-li to obdarovanému, nebo v případě, že škoda vznikla z vady darované věci, pokud dárce o vadě věděl a obdarovaného na ni neupozornil.

Je možné darovací smlouvu napadnout neplatností?

Ano, darovací smlouva může být shledána absolutně nebo relativně neplatnou. Jedná se ovšem o velice širokou oblast a každý případ by měl být individuálně posouzen. Případy, kdy je nutné darování pečlivě zvažovat jsou zejména situace, kdy jedna ze stran je v insolvenci, exekuci apod.

Je možné darovat nemovitost do SJM?

Ano, darování je možné i do SJM.

Lze darovat nemovitost i nezletilému?

Ano je to možné, ale u většiny případů bude nutné, aby před vkladem do katastru nemovitostí schválit tento právní úkon opatrovnický soud, zejména u darování mezi rodiči a nezletilým. Je to z důvodu, že s vlastnictvím nemovitostí přecházejí i povinnosti a je tak nutné, aby bylo nestranně rozhodnuto, že darování je v zájmu nezletilého.

Je možné darovat nemovitost se zástavním právem?

Obecně ano, ale je vždy nutné zkontrolovat zástavní smlouvu. Velice často se v zástavní smlouvě stanovuje, že převod je možný pouze se souhlasem zástavního věřitele a jsou stanoveny např. smluvní pokuty za porušení této povinnosti.