info@klbreal.cz

+420 775 719 359

Obdrželi jste předžalobní výzvu za porušení autorských práv PicRights, FoodPhotos, Agence France Presse a jiných společností?

Obdrželi jste předžalobní výzvu za porušení autorských práv PicRights, FoodPhotos, Agence France Presse a jiných společností?

 

V tomto příspěvku si stručně popíšeme, jak postupovat v případě, že jste obdrželi dopis nebo email, ve kterém se uvádí, že jste porušili autorská práva tím, že jste zveřejnili fotografii na své webové stránce bez poskytnuté licence.  

Zřejmě si jako první položíte otázku, zda se jedná o podvod či nikoliv. Pokud jsou to dopisy, od výše uvedených společností, tak se s velkou pravděpodobností nejedná o podvod. Je však vždy nutné ověřit oficialitu a věrohodnost výzvy.  

Jsou skutečnosti uvedené ve výzvě pravdivé? Na část dotazu jste si schopni odpovědět sami, tj. zda jste skutečně použili fotografii bez licence či nikoliv. Ostatní informace nemusí být přesné nebo mohou být zavádějící. Je to způsobeno zejména tím, že informace do výzev jsou generovány automaticky a nikoliv tak, že by tyto společnosti, každou výzvu zkontrolovali a individuálně vyhodnotili.  

 Tyto organizace „vymáhání autorských práv a řešení nároků“. Používají roboty k procházení internetu a zpětnému vyhledávání obrázků patřících jejich „klientům“ nebo jednotlivcům, které zastupují – nebo tvrdí, že zastupují. Zastupují řadu fotografů, včetně některých skupin AP a Reuters a pro tyto autory vymáhají nároky za neoprávněné užití autorského díla – např. fotografie. Tito roboti procházejí veškerá data na internetu, jsou schopni vyhledat i data, které byly odstraněny z hlavní webové stránky.  
 
Poté, jakmile na vašem serveru najdou obrázek, pošlou Vám výzvu na x tisíc korun jako náhradu za neoprávněné „použití“ fotografii. obrázků, s tím, že pokud nedojde k úhradě, tak bude jejich nárok řešen soudní cestou (žalobou). 

Jak postupovat v případě, že takový dopis obdržíte: 

Nezapojujte se do komunikace, neplaťte a nepodepisujte něco dříve, než si zkontroluje všechny údaje ve výzvě a výzvu a Vaše zjištění zkontroluje Váš právník.  

S ohledem na skutečnost, že se jedná o automatizované vymáhání nečekejte osobní jednání a ani nepředpokládejte, že to jednou výzvou skončí. Některé případy skutečně mohou skončit až u soudu, kde bude soud posuzovat oprávněnost a výši nároku, který po Vás požadují.

Co je dobré, abyste si zjistili dříve, než oslovíte právníka:  

 • Z jakého zdroje jste fotografii použili. 
 • Kdo fotografii na web nahrál, zda to bylo externí firma nebo to bylo součásti šablony nebo jste si nahráli sami. 
 • Datum, kdy jste fotografii na web poprvé nahráli a zpřístupnili veřejnosti.  
 • V jakém kontextu a v jakém textu se fotografie objevila. 
 • Kdy byla fotografie skutečně z webu odstraněna. 

Následně jsou možné tři scénáře:

1 – máte a měli jste právo z fotografii nakládat – máte smlouvu nebo jiný doklad o oprávněném užití.

2 – fotografie, kterou jste užili není ta, za kterou si společnost nárokuje náhradu za neoprávněné použití.

3 – skutečně jste použili fotografii, ke které nemáte žádné užívací právo a zároveň se jedná o stejnou fotografii, které se výzva týká. 

Pokud se jedná o body 1,2, tak zde je možné vycházet z toho, že výzva je zřejmě neoprávněná. Pokud se jedná o případ 3, tak pak je nutné zamyslet se nad dalším postupem.  

U případu 3 je nutné fotografii co nejdříve odstranit. 

Následně je nutné zvážit povahu takové fotografie – zda se jedná o skutečně originální dílo, které je chráněno autorským právem. Fotografii může chybět například originalita nebo se nejedná o tvůrčí činnost autora. Příklad mohou být fotografie 10 různých fotografů, kteří pouze z určeného místa zaznamenali nějakou událost, ale zcela chybí originalita, původnost a tvůrčí činnost autora. Může se jednat například o fotky sportovních hvězd, politiků, určité události, kterou zaznamená více fotografů, a u kterých chybí prvky původnosti a originality. Původnost a originalita má vliv nejen na samotnou otázku, zda došlo k porušené autorského práva, ale rovněž i na výši skutečně oprávněné náhrady za neoprávněné použití. Například Vrchní soud ve svém rozhodnutí určil, že fotografie popelnic určené k prezentaci výrobků na internetu nejsou autorským dílem, když chyběly prvky nutné proto, aby se jednalo o originální dílo, chráněné autorským zákonem. Rovněž další soudní rozhodnutí například určilo, že konkrétní fotografie nejsou autorským dílem, protože nesplňují legální pojmový znak jedinečnosti výtvoru a nejsou výsledkem autorovy tvořivosti, ale jsou pouhým mechanickým zachycením stavebního stroje (tj. konkrétněji reprodukcí existující reality). 

Autorský zákon ve svém § 40 stanoví, že autor, do jehož práva bylo neoprávněné zasaženo, má právo zejména na zákaz jednání, kterým se jeho právo porušuje, sdělení údajů v jakém rozsahu došlo k neoprávněnému užití díla, odstranění následků vzniklých porušením jeho práva (např. stažením, zničením neoprávněných kopií), a poskytnutím přiměřeného zadostiučinění.  

Mezi přiměřená zadostiučinění, které autor může požadovat patří omluva nebo peněžité zadostiučinění.  

Soud při určení zadostiučinění musí přihlédnout k závažnosti vzniklé újmy a okolnostem za nichž k zásahu do práva došlo.  

Kromě omluvy a přiměřeného zadostiučinění, zůstává právo na náhradu škody nebo vydání bezdůvodného obohacení (např. zisk z prodeje neoprávněně použitých fotografií). Autor se může rozhodnout, že místo skutečně ušlého zisku se bude domáhat odměny, která by byla obvyklá za získání takové licence v době neoprávněného nakládání s dílem. V takovém případě, pak výše bezdůvodného obohacení činí dvojnásobek odměny, která by byla za získání takové licence obvyklá v době neoprávněného nakládání s dílem. 

Jak postupovat v budoucnu? 

Vždy používejte fotografie nebo obrázky, které jsou volně ke stažení nebo ke které obdržíte licenci. 

Proveďte audit svého webu. Pokud nevíte, odkud se vzal každý jednotlivý obrázek na vašem webu, blogu a sociálních sítích, smažte ho ze serveru. Dejte všem svým správcům sociálních médií, webdesignérům a tvůrcům obsahu pokyn, aby pro obrázky používali pouze schválené zdroje. 

Mějte ve smlouvách s dodavateli obsahu na Váš web ustanovení, že budou používat pouze licencované fotografie a v případě, že toto ustanovení poruší, tak Vám nahradí škodu, která vznikla porušením tohoto ustanovení. 

Copyright trolling je komerční činnost, jejímž cílem je získat, často hrozbou, finanční kompenzaci za použití materiálu chráněného autorským právem. Společnosti, často neprůhledné, používají roboty ke skenování webových stránek a zjišťování neoprávněného použití obrázků, o kterých se domnívají, že se na ně vztahují autorská práva. Následně je vyvíjen psychologický nátlak na získání finanční kompenzace neúměrné běžné ceně uživatelské licence.  

U autorského práva a nároku na náhradu za neoprávněné užití se každé porušení autorských práv posuzuje případ od případu. Což znamená, že soud se musí zabývat nejen tím, zda se skutečně jedná o autorského dílo, ale i o intenzitu takového neoprávněného užití, dobu neoprávněného užívání, zvážení, zda a v jakém rozsahu bylo zneužito dílo pro podnikatelské účely apod.   

katalog autorských děl USA – https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi 

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky uvádějí pravidla, která platí, když něco prodáváte nebo poskytujete zákazníkovi službu. Obchodní podmínky používat nemusíte, ale pokud je použijete, vztahují se na vás i na vašeho zákazníka. Jsou vhodné a užitečné zejména při opakovaných obchodech např. na eshopech, blogy na jakékoli platformě, mobilní aplikace, Facebook aplikace, Desktopové aplikace 

Proč mít obchodní podmínky? 

Existuje mnoho důvodů, proč je mít. Nejen, že díky tomu bude vaše firma vypadat profesionálněji a důvěryhodněji, ale také budete mít větší kontrolu nad tím, jak jsou uzavírány smlouvy s vašimi klienty a můžete mít podrobnější úpravu práv a povinností mezi Vámi a Vašim klientem bez toho, aniž byste byli zatíženi přílišnou administrativou.  

Příklady obchodních podmínek: 

 • obchodní podmínky pro eshopy 
 • provozní řády 
 • reklamační řády 

Vzory obchodních podmínek 

Obchodní podmínky vždy doporučujeme připravit na míru konkrétnímu podnikateli. Robusní podmínky, které si mohou dovolit velcí dodavatelé služeb nejsou vhodné pro menší podnikatelé, kterým takové podmínky mohou odradit zákazníky. Rovněž každé podnikání má svoje specifika a v obchodních podmínkách by měly být zvýrazněny konkurenční výhody, a co nejvíce se přibližovat požadavkům klientů.  

Obsah obchodních podmínek? 

Obsah obchodních podmínek je možné stanovit, zcela podle požadavků konkrétního druhu podnikání. Například u spotřebitelů doporučujeme spíše přehledné a jednoduché obchodní podmínky, které nebudou spotřebitele příliš zatěžovat a budou pro ně pochopitelné, jednoduché a stručné.  

Naopak u podnikatelů, zejména v odborných technických oblastech doporučujeme spíše podrobnější rozepsání jednotlivých práv a povinností a technických aspektů. 

V obchodních podmínkách je vhodné zejména upravit

 • platební podmínky 
 • dodací lhůty 
 • podmínky pro opravy 
 • záruky 
 • způsob řešení sporů 
 • vrácení zboží 
 • reklamace 

Musí se obchodní podmínky podepisovat a tisknout? 

Obchodní podmínky se nemusí vyhotovovat písemně a nemusí se zvláště podepisovat.  

Obchodní podmínky samotné mohou být v elektronické podobě nebo lze i odkázat na obchodní podmínky umístěné na webových stránkách. 

POZOR ten kdo se obchodních podmínek následně domáhá, tak musí prokázat, že druhá strana byla s obchodními podmínkami seznámena resp. měla možnost se s nimi seznámit, a dále je nutné prokázat obsah obchodních podmínek k datu uzavření smlouvy. Zde je vhodné mít zajištěnou archivaci stavu obchodních podmínek k určitému dni a doklad o tom, že se strana s těmito podmínkami mohla seznámit a souhlasila, že se podmínky na jejich vztah použijí. Ne vždy je nutné mít písemný doklad o vzetí obchodních podmínek na vědomí a jejích odsouhlasení. Jedná se např. o návštěvní řády, kdy již vstupem do objektu dává druhá strana na vědomí, že se bude řídit obchodními podmínkami (návštěvním řádem). 

U eshopů doporučujeme mít zajištěnou archivaci souhlasu zákazníka s obchodními podmínkami.  

Obchodní podmínky není třeba podepisovat a jsou kryta pouze odkazem na jejich umístění.   

Musí být uzavřena smlouva na kterou obchodní podmínky odkazují? 

Ano, strany vždy uzavírají jednoduchou smlouvu např. kupní, a teprve uzavřením takové smlouvy (která nemusí být písemná) je možné odkázat na podrobnosti v obchodních podmínkách. Obvykle tomu je tak, že na eshopu si zákazník vybere určité zboží za určitou cenu a projeví zájem věc koupit – tím dochází k uzavření kupní smlouvy a podrobné podmínky se pak stanoví v obchodních podmínkách např. doba dodání, reklamace, apod. 

Lze měnit obchodní podmínky stávajícím zákazníkům? 

Ano, obchodní podmínky lze měnit i stávajícím zákazníkům, za předpokladu, že toto původní obchodní podmínky dovoluji s ohledem na rozumnou potřebu jejich pozdější změny. Pokud ovšem dojde ke změně obchodních podmínek musí mít druhá strana možnost smlouvy vypovědět a změna se nevztahuje na již uzavřené obchody. 

Licenční smlouva – chraňte svoje inovace a nápady

Licenční smlouva – chraňte svoje inovace a nápady

Licenční smlouvy se často používají k tomu, aby pomohly majitelům podniků dostat jejich produkt nebo koncept ke spotřebitelům nebo jiným podnikatelům. Licenční smlouva je klíčem k předání práv na duševní vlastnictví do rukou těch, kteří se s vámi chtějí spojit na cestě k úspěchu a zároveň Vás bude chránit před zneužitím Vašich nápadů a inovací.

Licenční smlouvou poskytuje poskytovatel nabyvateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci) v ujednaném omezeném nebo neomezeném rozsahu a nabyvatel se zavazuje, není-li ujednáno jinak, poskytnout poskytovateli odměnu.

Předmětem licenční smlouvy je například právo užívat originální řešení, software, literární, umělecké dílo, vynález atd.

Licenční smlouva se nejčastěji používá, pokud jedna osoba vlastní obchodní koncept, software, aplikaci nebo nový produkt, který chce uvést na trh s pomocí druhé strany. Licenční smlouva umožňuje jinému podniku přístup k použití tohoto licencovaného majetku.

V licenční smlouvě je vhodně minimálně upravit:

 • zda je licence výhradní nebo nevýhradní
 • přesné určení odměny za poskytnutí licence
 • územní rozsah licence
 • určení, zda je nutný následný souhlas poskytovatele v případě prodeje závodu
 • způsob a rozsah předávané dokumentace nutné k výkonu licence
 • stanovení rozsahu povinnosti mlčenlivosti
 • určení doby trvání licence
 • podrobný popisu způsobu užívání licence

Náš tým zkušených právníků je připraven Vám pomoci překonat právní výzvy spojené s licenčními smlouvami. Dejte svým inovacím šanci, kterou si zaslouží, a spojte se s námi ještě dnes!

Předžalobní výzva a odpověď na předžalobní výzvu – ochrana Vašich práv

Předžalobní výzva a odpověď na předžalobní výzvu – ochrana Vašich práv

Máte problém s tím, že druhá strana neplní své povinnosti? Nebo naopak jste obdrželi předžalobní výzvu s jejíž zněním nesouhlasíte?

Jsme připraveni pro Vás sepsat individuální předžalobní výzvu nebo sepsat odpověď na předžalobní výzvu.

Zasláním předžalobní výzvy se zvyšuje pravděpodobnost, že druhá strana splní svoji povinnost.

Předžalobní výzva je dále nezbytným předpokladem vyžadovaným zákonem, pokud budete chtít v soudním řízení náhradu nákladů řízení. V § 142a, občanského soudního řádu se stanoví, že žalobce, má právo na náhradu nákladů řízení proti žalovanému, jen jestliže žalovanému ve lhůtě nejméně 7 dnů před podáním návrhu na zahájení řízení zaslal na adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu výzvu k plnění.

Díky naší kvalifikované výzvě dlužníci častěji splní své závazky v stanovených lhůtách.

Předžalobní výzva je formálním právním dokumentem, který je zasílán za účelem smírného, mimosoudního vyřešení sporu a je posledním varováním před podáním žaloby. Z tohoto důvodu strana, která výzvu posílá, si obvykle najme právníka, aby ji sestavil, protože předžalobní výzva by měla obsahovat právní a skutkové okolnosti, které budou dále použity v žalobě.

Úspěch předžalobní výzvy závisí na stranách a dané situaci. Formální předžalobní výzva ukáže druhé straně, že myslíte vážně podání žaloby a jste připraveni k právním krokům. To může přimět druhou stranu k splnění povinnosti, aby se vyhnula nákladnému soudnímu řízení.

Většina předžalobních výzev bude obsahovat následující relevantní informace:

 • lhůtu ve které měla osoba svoji povinnost splnit
 • dodatečnou lhůtu ve které má osoba svoji povinnost splnit
 • způsob splnění povinnosti
 • důvod z kterého vznikla povinnost k plnění
 • v případě peněžité povinnosti – vyčíslení povinnosti, včetně případného příslušenství (úroky, úroky z prodlení)

Ve výzvě by mělo být jasně, srozumitelně a určitě popsáno jaké kroky je nutné učinit k nápravě vzniklé situace.

Co dělat, když jste obdrželi předžalobní výzvu, se kterou nesouhlasíte?

Pokud máte za to, že předžalobní výzva není oprávněná nebo je oprávněná jen částečně je vhodné na takovou výzvu písemně reagovat.  V odpovědi na předžalobní výzvu strana uvede, že nárok druhé strany popírá a uvede důvody, pro které má za to, že předžalobní výzva není oprávněná. V odpovědi na předžalobní výzvu doporučujeme velice pečlivě vážit obsah, aby nedošlo k uznání nároku nebo nebyla uvedena jiná nepřesnost, která by mohla být příčinou neúspěchu v následném soudním sporu.

Co budeme potřebovat k přípravě předžalobní výzvy?

Rádi Vám připravíme text předžalobní výzvy nebo odpovědi na předžalobní výzvu a doplníme zákonná ustanovení, která se na daný případ vztahují. Pro přípravu předžalobní výzvy budeme potřebovat vylíčení rozhodných skutečností a zaslání písemné dokumentace, kterou k případu disponujete.

Co je to zástavní smlouva?

Co je to zástavní smlouva?

Zástavní smlouvou se zajišťuje peněžitý dluh pro případ, že dlužník nebude schopen svůj dluh splácet.

Zástavní smlouva může být uzavřena i s jinou osobou než s dlužníkem, pokud bude taková osoba souhlasit s tím, že zastaví svůj majetek.

V případě, že nebude dluh hrazen pak může věřitel přistoupit k prodeji zastavené nemovitosti. Ve smlouvě je nutné přesně popsat jakým způsobem bude probíhat realizace zástavy – na výběr může být například přímý prodej zástavním věřitelem, veřejná dražba a v určitých případech si může věřitel ponechat zastavenou nemovitosti na úhradu svého dluhu.

Při přípravě zástavní smlouvy je nutné pečlivě zkoumat, zda zřízení zástavního práva skutečně přinese věřiteli zajištění jeho dluhu. Zejména je nutné zkoumat pořadí zástavního práva, zda na předmětné nemovitosti nejsou závady, zda vlastník zastavované nemovitosti není v insolvenci nebo exekuci.

Kromě vymezení předmětu zástavy a způsobu realizace zástavního práva doporučujeme ve smlouvě rovněž upravit výši zajišťovaného dluhu, dobu trvání zástavního práva, prodloužení promlčecí doby a sankce v případě, že druhá strana neuvedla poctivě všechny skutečnosti nebo bude činit kroky v rozporu se zástavní smlouvou.

Zástavní smlouvu Vám můžeme připravit podle Vašich požadavků. Zároveň Vám zkontrolujeme, že jsou splněny všechny podmínky pro uzavření zástavní smlouvy a zastavovaná nemovitosti není stižena právními vadami uvedenými v katastru nemovitostí. Součásti zástavní smlouvy je rovněž příprava návrhu na zápis zástavní smlouvy do katastru nemovitostí.

Co je to zástavní smlouva?

Předmanželská smlouva a změna rozsahu společného jmění manželů

Smlouvu, kterou se upravuje společné jmění manželů mohou uzavřít jednak snoubenci před uzavřením manželství nebo může být smlouva uzavřena až po uzavření manželství.

Smlouvu nelze uzavřít jinak, než ve formě veřejné listiny, a to formou notářského zápisu, další možností je sjednání formou soudního smíru, kdy strany podají návrh příslušnému soudu a v řízení uzavřou soudní smír.

Aby měla smlouva zamýšlené účinky i vůči třetím osobám je nutné její uveřejnění v Evidenci listin.

Druhy režimů

oddělené jmění –  tímto způsobem dochází k úplnému vyloučení společného jmění manželů a týká se veškerého majetku manželů. Oddělené jmění je ideální sjednat již v předmanželské smlouvy a vyloučit tak vznik společného jmění manželů. Oddělené jmění lze sjednat i po uzavření manželství, ale v takovém případě je nutné vypořádat majetek, který se již stal součásti společného jmění manželů a jasně uvést, kdo bude vlastníkem jednotlivých položek majetku.

vyhrazující vznik společného jmění až ke dni zániku manželství – takovou dohodou mezi manžely dochází k odložení vzniku společného jmění manželů až ke dni zániku manželství. U odděleného jmění nikdy společné jmění manželů nevznikne, u tohoto způsobu vznikne společné jmění manželů, ale až ke dni zániku manželství. S ohledem na skutečnost, že v tomto případě je pak nutné v případě zániku manželství provést formálně vypořádání společného jmění manželů, tak lze spíše doporučit režim odděleného jmění.

rozšíření rozsahu společného jmění – tímto režimem si mohou manželé u konkrétního majetku nebo dluhu sjednat, že tento majetek nebo dluh bude součásti jejich společného jmění manželů. Manželé mohou tímto způsobem rozhodnout i o věci nebo dluhu, který vznikne až v budoucnu.  Prakticky se tento institut používá, pokud má jeden z manželů věc nebo dluh, který není součásti společného jmění manželů např. dům, který mu byl darován nebo který zdědil, ale manželé chtějí, aby se i tento majetek stal součásti společného jmění manželů.

zúžení rozsahu společného jmění – manželé nebo snoubenci, kteří nechtějí vyloučit celý majetek, ale jenom jeho část mohou uzavřít dohodu, kterou vyloučí ze společného jmění manželů jenom konkrétní věc, právo nebo dluh.

Smlouva o úpravě majetkových poměrů pro případ zániku manželství –  touto smlouvou si mohou manželé nebo snoubenci upravit dohodou uspořádání majetkových poměrů manželů pro případ zániku manželství tj. například se výslovně určit, který majetek připadne do výlučného vlastnictví jednoho z manželů, který majetek jim zůstane ve spoluvlastnictví apod.  Oproti ostatním režimům je takovou smlouvu možné sjednat i jinak než veřejnou listinou a notářským zápisem tj. postačuje smlouva uzavřena mezi stranami bez nutnosti jejího sepsání formou notářského zápisu.

I takovou smlouvu lze zapsat do evidence listin o manželském majetkovém režimu, tak aby byla účinná i vůči třetím osobám.  

Smlouvou si mohou manželé i upravit vzájemná majetková práva pro případ smrti některého z manželů, v takovém případě by však měla splňovat podmínky pro smlouvu dědickou.

Upozornění:

Je nutné pečlivě zvážit, zda jednáním manželů nedojde k narušení práv třetích osob. Obvykle se jedná o případ, kdy by mohlo dojít ke krácení věřitelů. Z tohoto důvodu doporučujeme uzavření zrušení nebo zúžení společného jmění manželů provést preventivně, a to ještě před tím, než taková práva třetích osob vzniknou.

Obecně platí, že pokud právo třetí osoby vzniklo před dohodou manželů, měla by taková třetí osoba s touto dohodou vyslovit souhlas, pokud však takové právo třetí osoby vzniklo až po dohodě manželů, tak se její souhlas nevyžaduje.

Smlouvy by měly pamatovat na veškeré možné situace a řešit společné jmění manželů nejen v průběhu manželství, ale pamatovat i na situace, kdy dojde k rozvodu nebo úmrtí. Jsme připraveni Vám v těchto záležitostech poradit a připravit smlouvu na míru Vaším požadavkům a potřebám.