info@klbreal.cz

+420 775 719 359

Další práva a doložky u kupní a darovací smlouvy

16. 10. 2022


Při převodu nemovitostí je možné kromě věcných břemen sjednat i další doložky a upravit svá vzájemná práva dle svojí potřeby.


Zástavní právo

– obvykle se zřizuje ke zajištění pohledávky mezi stranami např. doplatek kupní ceny. Věřitel pak má možnost v případě, že dlužník nesplní své povinnosti např. doplatit kupní cenu, právo na uspokojení přímo ze zastavené nemovitosti a má tak větší jistotu, že jeho pohledávka bude uhrazena.


Předkupní právo

– právo, které může být sjednáno i jako vzájemné např. mezi vlastníky sousedních pozemků nebo nemovitostí, že v případě, že dojde k prodeji, je druhá strana povinna nemovitost nabídnout oprávněnému z předkupního práva. S ohledem na příliš obecnou úpravu v občanském zákoníku doporučujeme ve smlouvě, vždy velice podrobně popsat podmínky předkupního práva.

Výhrada vlastnického práva

– při sjednání této doložky se kupující stane vlastníkem nemovitosti až v okamžiku úplného zaplacení kupní ceny.

Výhrada práva zpětné koupě

– právo prodávajícího, aby kupující za úplatu (např. původně sjednanou kupní cenu) a na požádání převedl zpět převáděnou nemovitost na prodávajícího. Výhodou této výhrady je i skutečnost, že v případě nemovitostí, lze takovou nemovitost zatížit pouze se souhlasem prodávajícího (resp. toho komu svědčí výhrada zpětné koupě).

Výhrada zpětného prodeje

– oproti výhradě zpětné koupě je právo na odkup sjednáno ve prospěch kupujícího, tj. kupující si může vymínit právo zpětného prodeje a prodávající musí nemovitost odkoupit zpět za dohodnutou cenu.


Zákaz zcizení a zatížení

– tímto ustanovením se mohou strany domluvit, že kupující nebude mít právo nemovitost dále zcizit nebo zatížit bez souhlasu oprávněného.


Výhrada lepšího kupce

– zde se strany mohou dohodnout, že prodávající má právo zrušit původní smlouvu a nabídnout nemovitost lepšímu kupci a to po stanovenou dobu platnosti výhrady lepšího kupce. Zda je kupec lepší rozhoduje prodávající po zohlednění všech podmínek kupní smlouvy tj. výše ceny není jediným měřítkem lepšího kupce.

Cenová doložka

– strany si mohou dohodnout, že kupní cena nebude konečná, ale může dojít k její změně na základě dalších okolností např. konečná cena za stavební opravy, rekonstrukce apod.


Ujednání o koupi na zkoušku s rozvazovací podmínkou

– je možné si dohodnout podmínky, za kterých lze smlouvu zrušit, pokud dojde k naplnění určitých podmínek např. pokud nebude vydáno v určité lhůtě stavební povolení nebo nebude možné koupit sousední pozemek apod.


Vzdání se práva na náhradu škody

– strany si mohou rovněž vyloučit vzájemné právo na náhradu škody. Je však nutné upozornit, že takovým způsobem nebude možné vzdání se náhrady škody, která by byla způsobena úmyslným způsobením škody některou ze smluvních stran.


Právo stavby

– pokud jedna ze stran nechce prodat pozemek, ale souhlasí s tím, aby na jeho pozemku byla zřízena stavba jiné osoby, lze uvažovat rovněž o sjednání práva stavby, kdy pak vlastník pozemku a vlastník stavby budou rozdílné osoby.

0 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Petr Budzinski

Petr je zkušený právník s 20 letou praxí a rovněž insolvenční správce. Je rovněž zakládajícím společníkem společnosti KLB Legal. Petr se specializuje na individuální poradenství klientům s cílem najít nejlepší řešení pro konkrétní případ.

Související články

Kupní smlouva na movité věci

Kupní smlouva na movité věci

Co je movitá věc? Movitou věcí je dle občanského zákoníků, vše co není věcí nemovitou (pozemky, stavby, věc, kterou nelze přenést na jiné místo bez porušení její podstaty). Co by měla obsahovat kupní smlouva? Kupní smlouva by měla obsahovat podrobný popis věci movité....

Pojištění – právní pomoc

Pojištění – právní pomoc

Proč vyhledat právní pomoc v případě nespokojenosti s pojišťovnou? V případě uplatnění nároku na pojistné plnění vzniká konflikt zájmů mezi pojištěným a pojišťovnou. Pojištěný chce získat maximální prospěch z pojištění. Pojišťovna je podnikající osobou, jejíž zájem je...

Odstranění a údržba dřevin na pozemku souseda

Odstranění a údržba dřevin na pozemku souseda

Je možné odstranit dřeviny, které rostou na sousedním pozemku a stíní nebo jinak zasahují na můj pozemek? Jedná se o častou otázku mezi sousedy, zvláště pokud nejsou vztahy mezi sousedy ideální nebo soused není k zastižení. Obecně nelze doporučit jednání svépomocí tj....