info@klbreal.cz

+420 775 719 359

Kupní smlouva na nemovitost

Občanský zákoník stanovuje jako jednu ze základních náležitostí kupní smlouvy o koupi nemovité věci požadavek na písemnou formu této smlouvy. Předmětem kupní smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat věc, která je předmětem koupě, kupujícímu, a umožnit mu nabýt vlastnické právo k ní, a na druhé straně závazek kupujícího věc převzít zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

Mezi zákonné náležitosti kupní smlouvy tedy patří označení smluvních stran, kterými jsou kupující a prodávající. 

Dále je třeba nemovitost náležitě identifikovat, tedy označit tak, jak je evidována v katastru nemovitostí a nutné je také určit kupní cenu.

Nemovitými věcmi jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá.

V případě, že se převádí vlastnické právo k nemovitosti, které se povinně zapisuje do veřejného seznamu (katastr nemovitostí), nabývá se věc do vlastnictví až zápisem do takového seznamu, u nemovitostí tedy provedením vkladu vlastnického práva do příslušného katastru nemovitostí.

Kupní smlouva je přílohou takového návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Předkládá se pouze jedno vyhotovení kupní smlouvy, na kterém musí být úředně ověřeny podpisy prodávajícího i kupujícího.

Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí je možné podat pouze na určeném formuláři (https://nv.cuzk.cz/Web/Uvod.aspx).

Formulář návrhu na vklad nemusí na rozdíl od kupní smlouvy obsahovat úředně ověřený podpis navrhovatele. Pokud se ovšem navrhovatel nechává zastupovat, tak podpis navrhovatele musí být na udělené plné moci úředně ověřen.

Správní poplatek za návrh na vklad činí 2 000 Kč.

0 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související články

Smlouva o dílo a na co si dát pozor

Smlouva o dílo a na co si dát pozor

Přemýšlíte o uzavření smlouvy o dílo? Než se do toho pustíte, je důležité si uvědomit, že smlouvy o dílo jsou složitou právní problematikou, která může mít velký dopad na vaše práva a povinnosti.    Náležitosti smlouvy o dílo, kterým je potřeba věnovat...

Ochrana obchodního tajemství – klíč k vašemu podnikání

Ochrana obchodního tajemství – klíč k vašemu podnikání

V současné době, kdy informace představují jeden z nejcennějších aktiv vaší firmy, je ochrana vašeho know-how, obchodního tajemství a důvěrných informací nezbytná pro udržení konkurenční výhody. Co je obchodní tajemství? Obchodní tajemství zahrnuje cenné informace,...