info@klbreal.cz

+420 775 719 359

Náležitosti kupní smlouvy k nemovitosti

1. 4. 2022

Občanský zákoník stanovuje jako jednu ze základních náležitostí kupní smlouvy o koupi nemovité věci požadavek na písemnou formu této smlouvy. Předmětem kupní smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat věc, která je předmětem koupě, kupujícímu, a umožnit mu nabýt vlastnické právo k ní, a na druhé straně závazek kupujícího věc převzít zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

Mezi zákonné náležitosti kupní smlouvy tedy patří označení smluvních stran, kterými jsou kupující a prodávající. 

Dále je třeba nemovitost náležitě identifikovat, tedy označit tak, jak je evidována v katastru nemovitostí a nutné je také určit kupní cenu.

Nemovitými věcmi jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá.

V případě, že se převádí vlastnické právo k nemovitosti, které se povinně zapisuje do veřejného seznamu (katastr nemovitostí), nabývá se věc do vlastnictví až zápisem do takového seznamu, u nemovitostí tedy provedením vkladu vlastnického práva do příslušného katastru nemovitostí.

Kupní smlouva je přílohou takového návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Předkládá se pouze jedno vyhotovení kupní smlouvy, na kterém musí být úředně ověřeny podpisy prodávajícího i kupujícího.

Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí je možné podat pouze na určeném formuláři (https://nv.cuzk.cz/Web/Uvod.aspx).

Formulář návrhu na vklad nemusí na rozdíl od kupní smlouvy obsahovat úředně ověřený podpis navrhovatele. Pokud se ovšem navrhovatel nechává zastupovat, tak podpis navrhovatele musí být na udělené plné moci úředně ověřen.

Správní poplatek za návrh na vklad činí 2 000 Kč.

0 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Alena Škrábková

Alena, se specializuje na transakční právní záležitosti s více než 12 letou právní zkušeností s poradenstvím vlastníkům malých podniků a velkým korporacím v oblasti nemovitostí, obchodních a korporátních transakcí.

Související články

Co znamená lhůta „bez zbytečného odkladu“

Co znamená lhůta „bez zbytečného odkladu“

Zákony často obsahují požadavek, aby nějaké jednání bylo provedeno „bez zbytečného odkladu“. Lhůta nemá přesně určen časový interval od kdy do kdy je nutné jednání uskutečnit. Výklad je však takový, že jde o velmi krátkou lhůtu, jíž je míněno bezodkladné, neprodlené,...

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy

Nejdříve je nutné zkontrolovat smlouvu uzavřenou mezi stranami, zda obsahuje nějakou odchylku pro možnosti odstoupení od smlouvy. Pokud smlouva odstoupení neřeší, tak pak se použije obecný postup podle občanského zákoníku. Občanský zákoník stanoví, že ten, kdo svoji...

Nejednoznačný projev vůle

Nejednoznačný projev vůle

Jakýkoliv projev vůle mezi stranami, který není jednoznačný by měly soudy zkoumat podle následujícího pořadí: 1. podle úmyslu (záměru) jednajícího, jestliže druhá strana takový úmysl (záměr) poznala nebo o něm musela vědět, jedná se vlastně o hledání záměru, které...