info@klbreal.cz

+420 775 719 359

Předmanželská smlouva a změna rozsahu společného jmění manželů

Smlouvu, kterou se upravuje společné jmění manželů mohou uzavřít jednak snoubenci před uzavřením manželství nebo může být smlouva uzavřena až po uzavření manželství.

Smlouvu nelze uzavřít jinak, než ve formě veřejné listiny, a to formou notářského zápisu, další možností je sjednání formou soudního smíru, kdy strany podají návrh příslušnému soudu a v řízení uzavřou soudní smír.

Aby měla smlouva zamýšlené účinky i vůči třetím osobám je nutné její uveřejnění v Evidenci listin.

Druhy režimů

oddělené jmění –  tímto způsobem dochází k úplnému vyloučení společného jmění manželů a týká se veškerého majetku manželů. Oddělené jmění je ideální sjednat již v předmanželské smlouvy a vyloučit tak vznik společného jmění manželů. Oddělené jmění lze sjednat i po uzavření manželství, ale v takovém případě je nutné vypořádat majetek, který se již stal součásti společného jmění manželů a jasně uvést, kdo bude vlastníkem jednotlivých položek majetku.

vyhrazující vznik společného jmění až ke dni zániku manželství – takovou dohodou mezi manžely dochází k odložení vzniku společného jmění manželů až ke dni zániku manželství. U odděleného jmění nikdy společné jmění manželů nevznikne, u tohoto způsobu vznikne společné jmění manželů, ale až ke dni zániku manželství. S ohledem na skutečnost, že v tomto případě je pak nutné v případě zániku manželství provést formálně vypořádání společného jmění manželů, tak lze spíše doporučit režim odděleného jmění.

rozšíření rozsahu společného jmění – tímto režimem si mohou manželé u konkrétního majetku nebo dluhu sjednat, že tento majetek nebo dluh bude součásti jejich společného jmění manželů. Manželé mohou tímto způsobem rozhodnout i o věci nebo dluhu, který vznikne až v budoucnu.  Prakticky se tento institut používá, pokud má jeden z manželů věc nebo dluh, který není součásti společného jmění manželů např. dům, který mu byl darován nebo který zdědil, ale manželé chtějí, aby se i tento majetek stal součásti společného jmění manželů.

zúžení rozsahu společného jmění – manželé nebo snoubenci, kteří nechtějí vyloučit celý majetek, ale jenom jeho část mohou uzavřít dohodu, kterou vyloučí ze společného jmění manželů jenom konkrétní věc, právo nebo dluh.

Smlouva o úpravě majetkových poměrů pro případ zániku manželství –  touto smlouvou si mohou manželé nebo snoubenci upravit dohodou uspořádání majetkových poměrů manželů pro případ zániku manželství tj. například se výslovně určit, který majetek připadne do výlučného vlastnictví jednoho z manželů, který majetek jim zůstane ve spoluvlastnictví apod.  Oproti ostatním režimům je takovou smlouvu možné sjednat i jinak než veřejnou listinou a notářským zápisem tj. postačuje smlouva uzavřena mezi stranami bez nutnosti jejího sepsání formou notářského zápisu.

I takovou smlouvu lze zapsat do evidence listin o manželském majetkovém režimu, tak aby byla účinná i vůči třetím osobám.  

Smlouvou si mohou manželé i upravit vzájemná majetková práva pro případ smrti některého z manželů, v takovém případě by však měla splňovat podmínky pro smlouvu dědickou.

Upozornění:

Je nutné pečlivě zvážit, zda jednáním manželů nedojde k narušení práv třetích osob. Obvykle se jedná o případ, kdy by mohlo dojít ke krácení věřitelů. Z tohoto důvodu doporučujeme uzavření zrušení nebo zúžení společného jmění manželů provést preventivně, a to ještě před tím, než taková práva třetích osob vzniknou.

Obecně platí, že pokud právo třetí osoby vzniklo před dohodou manželů, měla by taková třetí osoba s touto dohodou vyslovit souhlas, pokud však takové právo třetí osoby vzniklo až po dohodě manželů, tak se její souhlas nevyžaduje.

Smlouvy by měly pamatovat na veškeré možné situace a řešit společné jmění manželů nejen v průběhu manželství, ale pamatovat i na situace, kdy dojde k rozvodu nebo úmrtí. Jsme připraveni Vám v těchto záležitostech poradit a připravit smlouvu na míru Vaším požadavkům a potřebám.

4 Komentáře

 1. Jaroslav

  Dobrý den, chci si vzít svou partnerku, ale mám dluhy dokážete manželskou smlouvou jí před nimi uchránit? Dále bych potřeboval aby její majetek se nebral do SJM jde to zařídit? Děkuji za info

  Odpovědět
  • Petr Budzinski

   Dobrý den,

   Předmanželskou smlouvou lze řešit Vaši situaci a zajistit, že za svoje dluhy bude odpovídat svým majetkem a nikoliv majetkem manželky.

   Postup je následující – nejdříve se připraví návrh smlouvy – tj. osobní údaje, sepsání majetku a dluhů a komu co z toho náleží. Toto připraví naše kancelář po konzultaci s Vámi – stačí i online příprava není nutná osobní účast. Cena je pokud se nejedná o něco neobvykle složitého 4.000,-Kč.

   Pak se dohodne s notářem sepis dohody formou notářského zápisu a zápis dohody do registru vedeným notářskou komorou. Zápis je nutné provést, aby byla smlouva účinná vůči všem dalším osobám (exekutorům, insolvenčním správcům, státním orgánům, věřitelům). U notáře je nutná osobní účast a notáři se pak platí odměna podle výše majetku, který je v dohodě uveden. Příklad u majetku za 1 mil. Kč – 4.900 bez DPH za sepsání notářského návrhu, zápis do rejstříku za 200,-Kč. Pokud bude předmětem nemovitosti, tak ještě bude nutné udělat vklad do katastru nemovitostí, který je zpoplatněn 2.000,-Kč. Pokud tam žádný majetek nyní není, který by měl být uveden ve smlouvě, lze uzavřít dohodu i tak, že se bude týkat všech budoucích věcí bez uvedení konkrétní částky.

   S úctou

   Odpovědět
 2. Milan

  Dobrý den,
  a smlouva na oddělené SJM bez notářského zápisu a zápisu do registru by nestačila?

  Odpovědět
  • Petr Budzinski

   Dobrý den,

   V této věci záleží na konkrétních okolnostech. Ideálně by bylo vhodné to probrat telefonicky. Obecně, pokud už mám nebo mi hrozí exekuce, tak k zápisu do notářského registru musí exekutor přihlížet ze zákona a je to jistější způsob, jak se vyhnout exekuci. Pokud mi exekuce nehrozí a chci mít vyřešeno jenom s ohledem na budoucí možné dluhy, tak stačí smlouva, ale pak je nutné každému, s kým něco uzavírám oznámit, že mám zúžené společné jmění.

   Hlavní rozdíl je v tom, že pokud je proveden zápis, tak nikdo nemůže tvrdit, že o této skutečnosti nevěděl, u smlouvy, která se nebude registrovat je ale nutné prokázat, že jste druhou stranu s touto smlouvou seznámil.

   S úctou

   Odpovědět

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *