info@klbreal.cz

+420 775 719 359

Smlouva o dílo a na co si dát pozor

Přemýšlíte o uzavření smlouvy o dílo? Než se do toho pustíte, je důležité si uvědomit, že smlouvy o dílo jsou složitou právní problematikou, která může mít velký dopad na vaše práva a povinnosti.   

Náležitosti smlouvy o dílo, kterým je potřeba věnovat pozornost:  

Smlouva o dílo je právní dokument, kterým se zhotovitel zavazuje vykonat určitou práci na základě objednávky objednatele.   

Pokud má být cena díla vyšší a nejedná se o pár tisíc korun, tak doporučujeme, aby se přípravě smlouvy věnoval dostatečný čas a byly vyjasněny a přímo ve smlouvě konkretizovány základní body a postupy:  

Cena díla  

Uvedení, zda je cena konečná či nikoliv, jak a o kolik může být cena navýšena, zda je cena s DPH nebo bez. Jak bude určena splatnost ceny, jak budou placeny a kdy zálohy na cenu díla. Jak se bude postupovat, pokud nebude dílo dokončeno (rozdělení a vypořádání kupní ceny).  

Provedení díla  

Přesný popis toho, jaké podmínky, normy má dílo splňovat, jaká má být kvalita díla, z jakých materiálu má být dílo provedeno.  

Záruka a vady díla   

Jak bude postupováno při zjištění vad díla. Jaké budou lhůty pro odstranění vad, jaké sankce budou stanoveny za vady díla nebo jejich neodstranění. Zda a za jakých podmínek a na čí náklad si může objednatel nechat opravit dílo u třetí osoby.   

Dále by u záruky mělo být uvedeno, jak dlouho záruka trvá, jakým způsobem se uplatňuje a jak bude probíhat plnění za záruky, zejména doba záručních oprav.   

Ukončení smlouvy  

Za jakých podmínek může být smlouva předčasně ukončena a za jakých podmínek. Jak bude vypořádána cena díla v případě předčasného ukončení, jak bude postupováno u vad částečně provedeno díla.  

Kontrola provádění díla  

Stanovení, v jakých fázích je objednatel oprávněn a zhotovitel povinen umožnit řádnou kontrolu díla, což je důležité zejména u části díla, které bude následně zakryto nebo bude nijak nepřístupné.  

Pojištění zhotovitele díla  

 Zejména u nákladnějších a rizikových projektů by měl zhotovitel doložit, že disponuje pojištěním, které bude krýt škody, které jeho činností mohou vzniknout, a to nejen na díle samotném, ale i na přilehlých budovách, pozemcích nebo majetku třetích osob.   

Kontrola důvěryhodnosti zhotovitele díla  

 Pokud uzavřete smlouvu se zhotovitelem, který má finanční nebo jiné problémy, již v době, kdy smlouvu uzavíráte může dojít k tomu, že dílo nebude provedeno nebo dojde k problémům například s insolvencí zhotovitele apod. V takovém případě můžete přijít jak o finanční prostředky, tak se Vám může provedení díla nepoměrně prodloužit a rovněž zdražit. Z tohoto důvodu doporučujeme, vždy před uzavřením smlouvy o dílo provést lustraci zhotovitele v dostupných registrech například insolvenční rejstřík, obchodní rejstřík, evidence exekucí, lustrovat zprávy veřejně dostupné apod.   

Doba provedení díla   

Přesné určení doby dokdy má zhotovitel díla provést by mělo být základním ustanovením každé smlouvy o dílo. Dále by měla smlouva obsahovat ustanovení, co se stane, pokud dílo nebude provedeno včas, zda například objednatel má právo nechat si dílo dokončit jinou třetí osobou. Dále by měla smlouva obsahovat určení výše sankcí a možností odstoupení od smlouvy, pokud nebude dílo provedeno v dohodnuté době.   

Materiál pro provedení díla   

Smlouva by měla určit, kdo zajistí materiál pro provedení díla. Pokud bude materiál zajišťovat zhotovitel, mělo by být přesně určeno v jaké kvalitě má materiál být, jak se provede kontrola materiálu a jaké vlastnosti má materiál mít.   

Vlastnické právo k dílo nebo k materiálu pro provedení díla  

Určení, kdo a v jaké fázi je vlastníkem díla nebo části díla nebo materiálu k provedení díla je důležité, zejména v případech, kdy dojde k nějakým problém u zhotovitele nebo u provádění díla. Doporučujeme, vždy již ve smlouvě přesně určit v jakých fázích se objednatel stává vlastníkem díla. V případě, že je nakupován materiál z finančních prostředků objednatele, tak doporučujeme, aby i u materiálu bylo přesně uvedeno, kdy se objednatel stane vlastníkem i tohoto materiálu, a to i pokud nedojde k provedení díla.   

Předání díla  

S předáním díla se většinou vážou důležité skutečnosti, které mohou mít vliv na uplatnění vad nebo záruk nebo doplacení ceny díla. Z tohoto důvodu by smlouva měla vždy podrobně upravovat, jak bude provedeno předání díla a související dokumentace. Co vše má být předáno, v jaké kvalitě a jak má být postupováno, pokud není dílo zcela dokončeno nebo se vyskytnou vady, nedodělky nebo jiné problémy.   

Autorské právo  

V případě, že dílo je předmětem úpravy autorského práva, měla by smlouva i určovat, v jakém rozsahu autorské právo přechází na objednatele a jaká práva má objednatel k předmětu autorského díla, tj. zda může autorské dílu upravovat, měnit nechat dokončit třetí osobou, postoupit na třetí osobu apod.   

Jak vám advokát může pomoci:  

Smlouva o dílo může být složitá a obsahovat právní termíny, které vám mohou uniknout. Proto je vždy dobré mít při jejím sepsání nebo kontrole pomoc odborníka – advokáta.   

Advokát vám pomůže porozumět obsahu smlouvy a vysvětlí vám důležité body, na které byste měli dbát. Advokát vám pomůže chránit vaše zájmy a zajistí, že smlouva o dílo bude obsahovat veškeré potřebné náležitosti a ochranu pro vás jako objednatele. Naše advokátní kancelář se specializuje na právo smluv a máme zkušenosti se smlouvami o dílo v různých oblastech. Naši advokáti vám poskytnou individuální a profesionální přístup, aby byla vaše smlouva o dílo pečlivě připravena a chránila vaše zájmy.  

Pojmy, které mohou být ve smlouvě o dílo nebo při jednání použity a jejich vysvětlení:  

Dodatek ke smlouvě o dílo  

Dodatek může být použit k modifikaci původní smlouvy, například k úpravě ceny, termínů dodání nebo jiných podmínek.  

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo  

Určuje podmínky, ukončení smlouvy, a postup při ukončení spolupráce. Zejména by se měly strany domluvit na vypořádání všech vzájemných práv a povinností např. vypořádání již uhrazené části za cenu díla, doplatek za cenu díla, převzetí části dokončeného díla, dohoda o odpovědnosti za vady a jejich opravy apod.   

Inflační doložka smlouva o dílo  

Tato klauzule umožňuje úpravu ceny v souladu s inflací nebo změnami na trhu. Může být stanovena ve prospěch jedné nebo obou stran. Dále by měla obsahovat určitou maximální hranici o kterou je možné cena za díla navýšit. Rovněž by zde měl být stanoven postup, pokud by druhá strana s navýšením nesouhlasila, zda může od smlouvy odstoupit a za jakých podmínek.   

Odmítnutí převzetí díla  

Pokud objednatel odmítne převzít dílo, může to mít důsledky pro další postup, včetně plateb a možných právních kroků.  

Podstatné porušení smlouvy o dílo  

Takové porušení smlouvy, které způsobuje ztrátu důvěry a poškozuje zájmy druhé strany, a to podstatným způsobem. Mohou být spojeny s právem na ukončení smlouvy nebo náhradu škody.  

Předání díla  

Fáze, ve které zhotovitel předává hotové dílo objednateli a ten ho přebírá.  

Rámcová smlouva o dílo  

Uzavírá se na základě obecných podmínek, které se uplatňují při konkrétních projektech. Umožňuje flexibilitu a opakovatelnost.  

0 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související články

Ochrana obchodního tajemství – klíč k vašemu podnikání

Ochrana obchodního tajemství – klíč k vašemu podnikání

V současné době, kdy informace představují jeden z nejcennějších aktiv vaší firmy, je ochrana vašeho know-how, obchodního tajemství a důvěrných informací nezbytná pro udržení konkurenční výhody. Co je obchodní tajemství? Obchodní tajemství zahrnuje cenné informace,...