info@klbreal.cz

+420 775 719 359

Vady díla nemovitostí, vady při opravách a stavbách nemovitostí

21. 6. 2022

Zhotovitel díla má povinnost provést dílo s potřebnou péčí a v ujednaném čase a dále zajistit vše, co je k provedení díla potřeba.

Dílo má vady, pokud dílo neodpovídá smlouvě.

Jedná-li se o podstatnou vadu díla má objednatel právo:

  1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady
  2. na odstranění vady opravou věci
  3. na slevu z kupní ceny
  4. odstoupení od smlouvy

Objednatel si může, kterou z výše uvedených možností chce využít. Oznámení se sděluje současně s oznámení vady. Vybranou možnost pak už není možné bez souhlasu zhotovitele měnit.

Pokud zhotovitel vadu neodstraní v přiměřené lhůtě může objednatel požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel jako odborník má vždy navrhnout takový postup provedení díla, který zaručí základní vlastnosti věci a který splňuje odborně technické požadavky. Povinnost provést dílo s potřebnou péčí znamená, že zhotovitel musí postupovat způsobem, jakým se obvykle při provedení díla k tomu kvalifikovanými osobami postupuje.

0 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Petr Budzinski

Petr je zkušený právník s 20 letou praxí a rovněž insolvenční správce. Je rovněž zakládajícím společníkem společnosti KLB Legal. Petr se specializuje na individuální poradenství klientům s cílem najít nejlepší řešení pro konkrétní případ.

Související články

Co znamená lhůta „bez zbytečného odkladu“

Co znamená lhůta „bez zbytečného odkladu“

Zákony často obsahují požadavek, aby nějaké jednání bylo provedeno „bez zbytečného odkladu“. Lhůta nemá přesně určen časový interval od kdy do kdy je nutné jednání uskutečnit. Výklad je však takový, že jde o velmi krátkou lhůtu, jíž je míněno bezodkladné, neprodlené,...

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy

Nejdříve je nutné zkontrolovat smlouvu uzavřenou mezi stranami, zda obsahuje nějakou odchylku pro možnosti odstoupení od smlouvy. Pokud smlouva odstoupení neřeší, tak pak se použije obecný postup podle občanského zákoníku. Občanský zákoník stanoví, že ten, kdo svoji...

Nejednoznačný projev vůle

Nejednoznačný projev vůle

Jakýkoliv projev vůle mezi stranami, který není jednoznačný by měly soudy zkoumat podle následujícího pořadí: 1. podle úmyslu (záměru) jednajícího, jestliže druhá strana takový úmysl (záměr) poznala nebo o něm musela vědět, jedná se vlastně o hledání záměru, které...