info@klbreal.cz

+420 775 719 359

Kupní smlouva na movité věci

Co je movitá věc?

Movitou věcí je dle občanského zákoníků, vše co není věcí nemovitou (pozemky, stavby, věc, kterou nelze přenést na jiné místo bez porušení její podstaty).

Co by měla obsahovat kupní smlouva?

Kupní smlouva by měla obsahovat podrobný popis věci movité. Je možné ke smlouvě případně i připojit přílohy s fotodokumentací převáděné věci.

Dále je podstatnou náležitosti určení kupní ceny. Kde doporučujeme výslovně uvést, zda se jedná o cenu s DPH či nikoliv.

Strany by si rovněž měly dohodnout čas a místo předání věci a pokud je nutný zápis v některém z rejstříků, tak by si strany rovněž měly určit postup při zápisu do tohoto registru.

Pokud si strany nedohodnou přímo ve smlouvě jiný okamžik zaplacení kupní ceny a jiný okamžik předání věci, tak platí, že se kupní cena a předání věci plní současně.

U hodnotnějších věcí doporučujeme, aby součásti předání byl i předávací protokol, ve které se zachytí stav věci ke dni předání. V určitých případech může být předávací protokol nahrazen foto nebo video dokumentací.

V kupní smlouvě by měly být rovněž uvedeny součásti věci (tj. věci, které nemohou být od movité věci odděleny, aniž by se tím věc neznehodnotila) a příslušenství věci (věci určené, aby se jich používalo společně s věci hlavní, příslušenství může být od věci odděleno, aniž se věc neznehodnotí).

Přechod nebezpečí škody na věci

Důležitou, ale často opomíjenou součásti smluv by mělo být rovněž ustanovení o tom, kdy přechází nebezpečí na věci na kupujícího. To znamená např. u motorového vozidla, kdo ponese škodu na vozidlo, pokud bude poničeno kroupami. Pokud nebude ve smlouvě určen okamžik přechodu nebezpečí na věci jinak, tak platí, že na kupujícího přechází nebezpečí škody na věci současně s nabytím vlastnického práva. Pokud se stane kupující vlastníkem věci před jejím odevzdáním, má prodávající až do odevzdání věci práva a povinnosti schovatele (tj. prodávající opatruje věc, tak pečlivě, jak to odpovídá povaze věci a jeho možnostem, aby na věci nevznikla škoda).

Další ustanovení v kupní smlouvě

Prodávající by měl dále ve smlouvě Kupujícího výslovně upozornit na vady věci.

Strany si mohou ve smlouvě stanovit i záruka za jakost věci. Jedná se o závazek prodávajícího, že věc vymění, vrátí, opraví nebo mu vrátí kupní cenu, pokud nebude mít věc vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce.

Dále si strany mohou své práva a povinnosti z kupní smlouvy upravit šířeji, a to např. o sjednání výhrady vlastnického práva (tj. kupující se stane vlastníkem věci až úplným zaplacením kupní ceny), výhrada zpětné koupě (prodávající může požádat o zpětný prodej), výhrada zpětného prodeje (kupující může požádat o zpětný prodej), předkupní právo.

Věc může být rovněž prodána na zkoušku. Kupující má právo v určené době prodej schválit nebo věc vrátit. Pokud si strany nedohodnou prodej na zkoušku nebo si prodej na zkoušku nevyloučí přímo ve smlouvě, platí, že tato lhůta je tří denní ode dne uzavření smlouvy nebo ode dne kdy má být věc prohlédnuta.

U výhrady lepšího kupce dostává právo Prodávající v určené lhůtě prodat lepšímu Kupujícímu i po té co již věc prodal.

Pokud není kupní cena hrazena hned při uzavření kupní smlouvy, lze uvažovat i o cenové doložce. Cenová doložka znamená, že konečná kupní cena dodatečně upraví s přihlédnutím k výrobním nákladům.

0 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související články

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným – co doplnit?

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným – co doplnit?

Obecných vzorů, jak by měla vypadat společenská smlouva je nepřeberné množství. Ne vždy je však ideální vzorová smlouva. Určitě doporučujeme, aby se společníci zamysleli minimálně nad některým body a vytvořili si tak společenskou smlouvou, která přesně kopíruje jejich...

Pojištění – právní pomoc

Pojištění – právní pomoc

Proč vyhledat právní pomoc v případě nespokojenosti s pojišťovnou? V případě uplatnění nároku na pojistné plnění vzniká konflikt zájmů mezi pojištěným a pojišťovnou. Pojištěný chce získat maximální prospěch z pojištění. Pojišťovna je podnikající osobou, jejíž zájem je...

Odstranění a údržba dřevin na pozemku souseda

Odstranění a údržba dřevin na pozemku souseda

Je možné odstranit dřeviny, které rostou na sousedním pozemku a stíní nebo jinak zasahují na můj pozemek? Jedná se o častou otázku mezi sousedy, zvláště pokud nejsou vztahy mezi sousedy ideální nebo soused není k zastižení. Obecně nelze doporučit jednání svépomocí tj....