info@klbreal.cz

+420 775 719 359

Předžalobní výzva a odpověď na předžalobní výzvu – ochrana Vašich práv

Máte problém s tím, že druhá strana neplní své povinnosti? Nebo naopak jste obdrželi předžalobní výzvu s jejíž zněním nesouhlasíte?

Jsme připraveni pro Vás sepsat individuální předžalobní výzvu nebo sepsat odpověď na předžalobní výzvu.

Zasláním předžalobní výzvy se zvyšuje pravděpodobnost, že druhá strana splní svoji povinnost.

Předžalobní výzva je dále nezbytným předpokladem vyžadovaným zákonem, pokud budete chtít v soudním řízení náhradu nákladů řízení. V § 142a, občanského soudního řádu se stanoví, že žalobce, má právo na náhradu nákladů řízení proti žalovanému, jen jestliže žalovanému ve lhůtě nejméně 7 dnů před podáním návrhu na zahájení řízení zaslal na adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu výzvu k plnění.

Díky naší kvalifikované výzvě dlužníci častěji splní své závazky v stanovených lhůtách.

Předžalobní výzva je formálním právním dokumentem, který je zasílán za účelem smírného, mimosoudního vyřešení sporu a je posledním varováním před podáním žaloby. Z tohoto důvodu strana, která výzvu posílá, si obvykle najme právníka, aby ji sestavil, protože předžalobní výzva by měla obsahovat právní a skutkové okolnosti, které budou dále použity v žalobě.

Úspěch předžalobní výzvy závisí na stranách a dané situaci. Formální předžalobní výzva ukáže druhé straně, že myslíte vážně podání žaloby a jste připraveni k právním krokům. To může přimět druhou stranu k splnění povinnosti, aby se vyhnula nákladnému soudnímu řízení.

Většina předžalobních výzev bude obsahovat následující relevantní informace:

 • lhůtu ve které měla osoba svoji povinnost splnit
 • dodatečnou lhůtu ve které má osoba svoji povinnost splnit
 • způsob splnění povinnosti
 • důvod z kterého vznikla povinnost k plnění
 • v případě peněžité povinnosti – vyčíslení povinnosti, včetně případného příslušenství (úroky, úroky z prodlení)

Ve výzvě by mělo být jasně, srozumitelně a určitě popsáno jaké kroky je nutné učinit k nápravě vzniklé situace.

Co dělat, když jste obdrželi předžalobní výzvu, se kterou nesouhlasíte?

Pokud máte za to, že předžalobní výzva není oprávněná nebo je oprávněná jen částečně je vhodné na takovou výzvu písemně reagovat.  V odpovědi na předžalobní výzvu strana uvede, že nárok druhé strany popírá a uvede důvody, pro které má za to, že předžalobní výzva není oprávněná. V odpovědi na předžalobní výzvu doporučujeme velice pečlivě vážit obsah, aby nedošlo k uznání nároku nebo nebyla uvedena jiná nepřesnost, která by mohla být příčinou neúspěchu v následném soudním sporu.

Co budeme potřebovat k přípravě předžalobní výzvy?

Rádi Vám připravíme text předžalobní výzvy nebo odpovědi na předžalobní výzvu a doplníme zákonná ustanovení, která se na daný případ vztahují. Pro přípravu předžalobní výzvy budeme potřebovat vylíčení rozhodných skutečností a zaslání písemné dokumentace, kterou k případu disponujete.

10 Komentáře

 1. TS

  Dobrý den,

  ráda bych se na Vás obrátila s prosbou o podání předžalobní výzvy ve věci zneužití podpisu mé osoby.

  Dlužníka jsem již informovala, ale neúspěšně.

  Děkuji

  Odpovědět
  • Petr Budzinski

   Dobrý den,

   K přípravě předžalobní výzvy potřebujeme podrobnější informace o případu, případně jakou máte k případu dokumentaci. Je možné nám vše poslat emailem nebo Vám může kolega zavolat a probrat s Vámi co potřebujeme k přípravě, pak prosím o zaslání tel. kontaktu a kolega se Vám ozve. Cena za přípravu předžalobní výzvy činí 1.000,-Kč pokud my připravíme, ale vy si sama zašlete nebo 1.500,-Kč pokud budeme zasílat prostřednictvím naší kanceláře. Pak kromě výzvy musíme připravit i plnou moc mezi Vámi a kanceláři, kterou druhé straně zašleme společně s výzvou k plnění.

   V případně nutnosti posoudit podpis a jeho pravost, jsme připraveni i zajistit soudního znalce z oboru písmoznalectví.

   S úctou

   Odpovědět
  • Věra

   Dobrý den,
   měla bych zájem o zaslání předžalobní výzvy bývalé nájemnici. Tato udělala dluh na nájemném přes 200 tis. nechala dům v dezolatnim stavu a rovněž dluh na elektřině ve výši 90 tis. Paní bydlela v domě dvakrát. Už poprvé měla problémy s placením, ale pak jsem ji ještě dala druhou šanci, když mi řekla, že se u ní situace změnila a že mi bude hradit k najemnému i dluh. Poslala jsem jí smlouvu e-mailem, tu mi ale nikdy
   neposlala nazpět podepsanou ( i přes písemné výzvy ). Nešlo by paní pohrozit i trestním oznámením (neoprávněné obohacení) ? A dluh na elektřině mohu vymáhat jen po ní nebo případně i dalších plnoletých členech domácnosti uvedených v nájemní smlouvě?

   Odpovědět
   • Petr Budzinski

    Dobrý den,

    Sepsat předžalobní výzvu není problém. K jejímu sepsání budeme potřebovat základní údaje (dlužné částky, období, osobní údaje obou stran – ideálně i původní smlouvu a návrh druhé smlouvy a vyúčtování ať máme podklady k případu. U takového dlužníka bych, ale možná jako první věc řešil, zda je reálné, zda něco skutečně vymohu nebo už má paní na sobě i jiné dluhy. Jako první věc by možná bylo dobré paní prolustrovat na justici, v centrální evidenci exekucí, na katastru, v obchodním rejstříku a ARES. Toto je základní lustrace nejsou tam dluhy, co nejsou ještě pravomocné apod, ale základní vypovídací hodnotu by to mělo mít.

    Co se týče trestného činu, tak tam je nutné prokázat úmysl tj., že paní od počátku neměla v úmyslu nic platit a ani nebylo schopna nic platit, pak by se mohlo jednat o trestný čin podvodu viz. níže např. rozsudek Nejvyššího soudu v takové věci. Vždy se tam musí ovšem prokázat úmysl druhé strany, že již v době uzavření smlouvy neměla zájem nic hradit.

    S úctou

    Skutkovou podstatu trestného činu podvodu lze naplnit i sjednáním smlouvy o nájmu nebytových prostor, kterou nájemce uzavírá se záměrem nájemné neplatit či s vědomím, že je nebude s to platit. K obohacení pachatele a ke vzniku škody na straně pronajimatele za této situace dochází, ať již nájemce prostory skutečně využívá nebo tak (ovšem z vlastní vůle) nečiní. Škodou je v tomto případě dlužné nájemné, obohacením na straně pachatele je možnost dispozice s nebytovými prostorami, ať již této možnosti využije či tak z vlastní vůle neučiní.
    (Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 3 Tdo 1463/2008, ze dne 28.1.2009)

    Odpovědět
 2. Petr Budzinski

  Dobrý den,

  půjčila jsem známému 100 tis. Kč, ale nemám s ním uzavřenou smlouvu o zápůjčce. Mám, ale doklad z banky, že jsem poslala peníze na jeho účet. Můžete mi pomoci? Děkuji

  Odpovědět
  • Petr Budzinski

   Dobrý den,

   smlouva o zápůjčce nemusí být uzavřena písemně. S ohledem na skutečnost, že máte doklad o převodu peněz, tak zde nevidíme důvod, pro který by nebylo možné vrácení peněz požadovat zpět. A to buď jako vrácení zápůjčky, pokud se podaří prokázat okolnosti uzavření nebo jako vrácení bezdůvodného obohacení.

   S úctou

   Odpovědět
 3. Kamila

  Dobrý den. Prodávající v kupní smlouvě (nemovitost) učinila 2 nepravdivá prohlašení. Byla vyzvána k uhrazení smluvní pokuty (100 tis. za každe prohlášeni). Nereaguje. Kolik by stalo sepsaní předžalobní výzvy? A připadné zastoupeni u soudu? Děkují

  Odpovědět
  • Petr Budzinski

   Dobrý den,

   K přípravě předžalobní výzvy potřebujeme podrobnější informace o případu, případně jakou máte k případu dokumentaci. Cena za přípravu předžalobní výzvy činí 1.000,-Kč pokud my připravíme, ale vy si sama zašlete nebo 1.500,-Kč pokud budeme zasílat prostřednictvím naší kanceláře. Pak kromě výzvy musíme připravit i plnou moc mezi Vámi a kanceláři, kterou druhé straně zašleme společně s výzvou k plnění.
   Zastoupení u soudu by pak záleželo na tom, kde se budeme soudit (cestovné) a jak kvalitní máte dokumentaci k případu (kvůli přípravě a případnému doplnění důkazů) a přípravě vlastní žaloby. V neposlední řadě je taky důležité, zda je druhá strana bonitní a bude mít finance na úhradu pohledávky a nákladů řízení. Pak lze uvažovat i o tom, že se náklady vypořádají až na konci a bude je platit druhá strana.
   Advokátní tarif je pak následující – jeden úkon právní služby je např. sepsání žaloby, účast na jednání za každé dvě hodiny, sepsání odvolání.
   § 7
   Sazba mimosmluvní odměny
   Sazba mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby činí z tarifní hodnoty
   1.
   do 500 Kč
   300 Kč,
   2.
   přes 500 Kč do 1000 Kč
   500 Kč,
   3.
   přes 1000 Kč do 5000 Kč
   1000 Kč,
   4.
   přes 5000 Kč do 10000 Kč
   1500 Kč,
   5.
   přes 10000 Kč do 200000 Kč
   1500 Kč a 40 Kč za každých započatých 1000 Kč, o které hodnota převyšuje 10000 Kč,
   6.
   přes 200000 Kč do 10000000 Kč
   9100 Kč a 40 Kč za každých započatých 10000 Kč, o které hodnota převyšuje 200000 Kč,
   7.
   přes 10000000 Kč
   48300 Kč a 40 Kč za každých započatých 100000 Kč, o které hodnota převyšuje 10000000 Kč.
   S úctou

   Odpovědět
 4. Jarka

  Dobrý večer,jakou formou mi musí dlužník reagovat na předžalobní výzvu,kterou jsem poslala doporučeně?Zdá li také doporučeně,mailem,sms zprávou?Předem děkuju

  Odpovědět
  • Petr Budzinski

   Dobrý den,

   pokud se rozhodne reagovat, tak může jakoukoliv formou. Předžalobní výzva se zasílá z důvodu, že občanský soudní řád stanoví povinnost k zaslání předžalobní výzvy, pokud chce žalující strana, aby ji byly přiznány náklady soudního řízení. Viz. níže.

   § 142a

   (1) Žalobce, který měl úspěch v řízení o splnění povinnosti, má právo na náhradu nákladů řízení proti žalovanému, jen jestliže žalovanému ve lhůtě nejméně 7 dnů před podáním návrhu na zahájení řízení zaslal na adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu výzvu k plnění.

   (2) Jsou-li tu důvody hodné zvláštního zřetele, může soud výjimečně náhradu nákladů řízení zcela nebo zčásti žalobci přiznat i v případě, že žalobce žalovanému výzvu k plnění za podmínek uvedených v odstavci 1 nezaslal.

   S úctou

   Odpovědět

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související články

Ochrana obchodního tajemství – klíč k vašemu podnikání

Ochrana obchodního tajemství – klíč k vašemu podnikání

V současné době, kdy informace představují jeden z nejcennějších aktiv vaší firmy, je ochrana vašeho know-how, obchodního tajemství a důvěrných informací nezbytná pro udržení konkurenční výhody. Co je obchodní tajemství? Obchodní tajemství zahrnuje cenné informace,...