info@klbreal.cz

+420 775 719 359

Darovací smlouva

Základní náležitosti darovací smlouvy

Občanský zákoník stanovuje jako jednu ze základních náležitostí darovací u nemovité věci požadavek na písemnou formu této smlouvy.

Mezi zákonné náležitosti kupní smlouvy tedy patří označení smluvních stran, kterými jsou kupující a prodávající a to včetně uvedení rodných čísel účastníků (z důvodu zápisu do katastru nemovitostí).

Dále je třeba nemovitost náležitě identifikovat, tedy označit tak, jak je evidována v katastru nemovitostí, včetně součásti, příslušenství, faktických a právních vad.

Nemovitými věcmi jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá.

V případě, že se převádí vlastnické právo k nemovitosti, které se povinně zapisuje do veřejného seznamu (katastr nemovitostí), nabývá se věc do vlastnictví až zápisem do takového seznamu, u nemovitostí tedy provedením vkladu vlastnického práva do příslušného katastru nemovitostí.

Darovací smlouva je přílohou takového návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Předkládá se pouze jedno vyhotovení darovací smlouvy, na kterém musí být úředně ověřeny podpisy účastníků.

Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí je možné podat pouze na určeném formuláři (https://nv.cuzk.cz/Web/Uvod.aspx).

Formulář návrhu na vklad nemusí na rozdíl od darovací smlouvy obsahovat úředně ověřený podpis navrhovatele. Pokud se ovšem navrhovatel nechává zastupovat, tak podpis navrhovatele musí být na udělené plné moci úředně ověřen.

Darovací smlouva byt

V případě darovací smlouvy na byt je nutné řádně určit předmět prodeje. V darovací smlouvě je nutné rovněž podrobně uvést jak spoluvlastnické podíly na společných částech domu, spoluvlastnické podíly na jednotkách, které jsou ve vlastnictví všech spoluvlastníků a rovněž spoluvlastnický podíl na pozemku. Tyto údaje nebývají uvedeny na jednom listu vlastnictví a je nutné zkontrolovat, že darovací smlouvou skutečně darujeme vše co s bytem souvisí.

Odvolání daru

Byla-li darovací smlouva uzavřena před 1.1.2014, je nutné nárok na vrácení daru posuzovat podle zákona č. 40/1964 Sb., tj. podle starého občanského zákoníku. A to i tehdy pokud k „nemravnému“ chování obdarovaného došlo až po 1.1.2014.

Starý občanský zákoník umožňoval dárci domáhat se vrácení daru, jestliže se obdarovaný chová k němu nebo členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy.

Nový občanský zákoník umožňuje a rozšiřuje možnosti odvolání daru. A to odvolání daru pro nouzi dárce nebo odvolání daru pro nevděk obdarovaného.

Daň při darování

Od daně darovací jsou historicky osvobozeni příbuzní v řadě přímé i vedlejší (synové, dcery, vnoučata apod.). Je však nutné upozornit, že i když je dar osvobozen, tak v případě, že jeho hodnota převyšuje částku 5 mil. Kč. je nutné tuto skutečnost oznámit příslušnému Finančnímu úřadu.

Darování části nemovitosti

Za současné právní úpravy rovněž není problém darovací smlouvou darovat pouze část nemovitosti a část nemovitosti si ponechat nebo pokud vlastníte například 1/2 nemovitosti, tak převést tuto 1/2 nemovitosti na obdarované nebo více obdarovaných.

Příprava darovací smlouvy

Pokud chcete mít smlouvu na míru nebo nechcete trávit čas jejím vyplňováním a doplňováním, napište nám nebo nám zavolejte. Projednáme Vaši představu a poradíme, co by bylo vhodné do smlouvy doplnit. Rovněž Vám připravíme návrh zápisu nemovitosti do příslušného katastru nemovitostí.

Ušetříte tak čas, který můžete věnovat jiným činnostem a budete mít jistotu, že budou řešeny i komplikovanější situace.

Věcné břemeno v darovací smlouvě

Obvykle se společně s darování rovněž upravují vztahy mezi dárcem a obdarovaným formou zřízeních věcných břemen. Stručný popis takových věcných břemen najdete v našem článku. Kromě věcných břemen, lze uvažovat i o některých dalších smluvních doložkách, které uvádíme v našem dalším článku.

Cena za sepsání a přípravu darovací smlouvy

Cena se odvíjí od požadavků klienta a složitosti darovací smlouvy. Cenu si vždy předem po prvním jednání odsouhlasíme, a dokud nebude odsouhlasena cena, tak Vám nebudeme nic účtování. Cena začíná od 2500,-Kč bez DPH za jednoduchou darovací smlouvu a 500,-Kč bez DPH za sepsání návrhu podání do katastru nemovitostí.

Dotazy klientů:

Je možné prodat darovanou nemovitost?

Obecně je možné nakládat s darovanou nemovitosti jakkoliv, obdarovaný je vlastníkem se všemi právy a povinnostmi, které s vlastnictvím souvisí. Darovací smlouva však může obsahovat určitá omezení, a proto je vhodné, vždy zkontrolovat i text předmětné darovací smlouvy. Rovněž je nutné dbát, aby nedošlo k naplnění podmínky pro odvolání daru viz. např. pokud by převodem došlo k porušení dobrých mravů.

Je možné vrácení daru?

Obdarovaný může od smlouvy odstoupit a dar vrátit, zejména pokud dárce daruje vědomě cizí věc a zatají-li to obdarovanému, nebo v případě, že škoda vznikla z vady darované věci, pokud dárce o vadě věděl a obdarovaného na ni neupozornil.

Je možné darovací smlouvu napadnout neplatností?

Ano, darovací smlouva může být shledána absolutně nebo relativně neplatnou. Jedná se ovšem o velice širokou oblast a každý případ by měl být individuálně posouzen. Případy, kdy je nutné darování pečlivě zvažovat jsou zejména situace, kdy jedna ze stran je v insolvenci, exekuci apod.

Je možné darovat nemovitost do SJM?

Ano, darování je možné i do SJM.

Lze darovat nemovitost i nezletilému?

Ano je to možné, ale u většiny případů bude nutné, aby před vkladem do katastru nemovitostí schválit tento právní úkon opatrovnický soud, zejména u darování mezi rodiči a nezletilým. Je to z důvodu, že s vlastnictvím nemovitostí přecházejí i povinnosti a je tak nutné, aby bylo nestranně rozhodnuto, že darování je v zájmu nezletilého.

Je možné darovat nemovitost se zástavním právem?

Obecně ano, ale je vždy nutné zkontrolovat zástavní smlouvu. Velice často se v zástavní smlouvě stanovuje, že převod je možný pouze se souhlasem zástavního věřitele a jsou stanoveny např. smluvní pokuty za porušení této smluvní povinnosti.

0 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související články

Kupní smlouva na movité věci

Kupní smlouva na movité věci

Co je movitá věc? Movitou věcí je dle občanského zákoníků, vše co není věcí nemovitou (pozemky, stavby, věc, kterou nelze přenést na jiné místo bez porušení její podstaty). Co by měla obsahovat kupní smlouva? Kupní smlouva by...

Pojištění – právní pomoc

Pojištění – právní pomoc

Proč vyhledat právní pomoc v případě nespokojenosti s pojišťovnou? V případě uplatnění nároku na pojistné plnění vzniká konflikt zájmů mezi pojištěným a pojišťovnou. Pojištěný chce získat maximální prospěch z pojištění. Pojišťovna je podnikající osobou, jejíž zájem je...

Odstranění a údržba dřevin na pozemku souseda

Odstranění a údržba dřevin na pozemku souseda

Je možné odstranit dřeviny, které rostou na sousedním pozemku a stíní nebo jinak zasahují na můj pozemek? Jedná se o častou otázku mezi sousedy, zvláště pokud nejsou vztahy mezi sousedy ideální nebo soused není k zastižení. Obecně nelze doporučit jednání svépomocí tj....