info@klbreal.cz

+420 775 719 359

Nemovitosti

Poskytujeme právní servis v oblasti nemovitostí. Zejména řešíme veškeré nemovitostní transakce, soudní spory týkajících se nemovitostí, správu nemovitostí a další nakládání s nemovitostmi.

Co děláme

Prodej a koupě nemovitostí

Nákup a prodej nemovitostí zahrnuje značná rizika a vyžaduje zkušené poradce, kteří dokážou upozornit na oblasti, kde hrozí rizika, a jsou schopni připravit vhodná řešení. Naši právníci poskytují následující služby:

 

 •  sepisování a vyjednávání kupních a prodejních smluv
 • právní posouzení a rozbory
 • due diligence
 • poradenství při procesu financování
 • zajištění úschov

Financování nemovitostí

Zastupujeme dlužníky a věřitele v mnoha typech jednání o financování, včetně úvěrů na pořízení nemovitosti, stavebních a developerských úvěrů, převzetí a trvalého financování a zpětných úvěrů prodávajících.

Naše služby zahrnují:

 

 • sjednávání a sepisování úvěrových dokumentů
 • přípravy směnek, ručitelských smluv, zajišťovacích smluv, záruk, zajištění leasingu
 • přezkoumání a analýzy vlastnického práva a nabývacích titulů
 • zastupování klientů při vyřizování úvěrů, restrukturalizacích a úpravách úvěrů

Pronájmy, nájmy, leasing nemovitostí

Zastupujeme pronajímatele a developery, stejně jako nájemníky, ve všech oblastech práva pronajímatelů a nájemníků.

Klientům poskytujeme následující služby:

 • vyklizení nájemníků
 • řešení sporů týkajících se porušení ujednání o placení nájemného
 • jednání ve sporech o ​správu a ​udržování nemovitostí
 • zastupování ve sporech o vrácení kaucí

Podnikatelské pronájmy

Zastupujeme nájemce, pronajímatele a správce nemovitostí ve všech typech pronájmů, včetně maloobchodních pronájmů, kancelářských pronájmů, obchodních center, průmyslových a skladových prostor, lékařských ordinací a pozemků.

Mezi naše služby patří:

 • sepisování a vyjednávání nájemních a podnájemních smluv
 • asistence při due diligence a analýzách pronajímaných nemovitostí
 • příprava formulářových pronájmů a úprava formulářových leasingů
 • příprava dopisů a výzev nájemcům
 • poradenství v souvislosti s vyklizením nemovitostí

 

Správa nemovitostí

Zastupujeme vlastníky a správcovské společnosti při provozu a správě nemovitostí.

Naše služby zahrnují:

 • vyjednávání a sepisování smluv o správě
 • výklad a vymáhání nájemních smluv
 • zastupování při sporech týkajících se údržby společných prostor

Řešení sporů, litigace, mediace, rozhodčí řízení

Zastupujeme klienty v následujících soudních sporech:

 • neplacení nájemného
 • ​​neplnění závazků
 • exekucích
 • vystěhování
 • stavebních vad
 • sporů o provizi makléře
 • porušení povinnosti svěřenského správce
 • žaloby o náhradu škody
 • žaloby o náhradu škody týkající se vlastnictví
 • správních řízeních

Jsme zkušení realitní právníci, kteří se v případě potřeby zabývají mediacemi, arbitrážemi a soudními procesy.

Výstavba nemovitostí

V souvislosti s výstavbou nových budov, modernizací nebo přestavbou naše služby zahrnují:

 

 • sjednávání dokumentace
 • změnu a vymáhání developerských a stavebních smluv
 • přípravu dohod mezi vlastníky, architekty, stavebními inženýry, generálními dodavateli, subdodavateli

Věcná břemena a jiná zatížení

Zastupujeme vlastníky pozemků a další zainteresované strany při udělování práv a omezení nemovitostí.

Naše služby zahrnují:

 

 • přípravu a sepis smluv
 • sjednávání věcných břemen
 • sepisování dohod mezi spoluvlastníky a sousedy

Články

Kupní smlouva na movité věci

Kupní smlouva na movité věci

Co je movitá věc? Movitou věcí je dle občanského zákoníků, vše co není věcí nemovitou (pozemky, stavby, věc, kterou nelze přenést na jiné místo bez porušení její podstaty). Co by měla obsahovat kupní smlouva? Kupní smlouva by...

Pojištění – právní pomoc

Pojištění – právní pomoc

Proč vyhledat právní pomoc v případě nespokojenosti s pojišťovnou? V případě uplatnění nároku na pojistné plnění vzniká konflikt zájmů mezi pojištěným a pojišťovnou. Pojištěný chce získat maximální prospěch z pojištění. Pojišťovna je podnikající osobou, jejíž zájem je...

Odstranění a údržba dřevin na pozemku souseda

Odstranění a údržba dřevin na pozemku souseda

Je možné odstranit dřeviny, které rostou na sousedním pozemku a stíní nebo jinak zasahují na můj pozemek? Jedná se o častou otázku mezi sousedy, zvláště pokud nejsou vztahy mezi sousedy ideální nebo soused není k zastižení. Obecně nelze doporučit jednání svépomocí tj....

Další práva a doložky u kupní a darovací smlouvy

Další práva a doložky u kupní a darovací smlouvy

Při převodu nemovitostí je možné kromě věcných břemen sjednat i další doložky a upravit svá vzájemná práva dle svojí potřeby. Zástavní právo - obvykle se zřizuje ke zajištění pohledávky mezi stranami např. doplatek kupní ceny. Věřitel pak má možnost v případě, že...

Věcná břemena u kupní a darovací smlouvy

Věcná břemena u kupní a darovací smlouvy

Strany si mohou při sepsání kupní nebo darovací smlouvy upravit svá vzájemná práva dle svojí potřeby. Jedním ze způsobu úpravy kupní nebo darovací smlouvy může být sjednání věcného břemene. Věcné břemeno může být sepsáno samostatně nebo společně s darovací či kupní...

Co znamená lhůta „bez zbytečného odkladu“

Co znamená lhůta „bez zbytečného odkladu“

Zákony často obsahují požadavek, aby nějaké jednání bylo provedeno „bez zbytečného odkladu“. Lhůta nemá přesně určen časový interval od kdy do kdy je nutné jednání uskutečnit. Výklad je však takový, že jde o velmi krátkou lhůtu, jíž je míněno bezodkladné, neprodlené,...

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy

Nejdříve je nutné zkontrolovat smlouvu uzavřenou mezi stranami, zda obsahuje nějakou odchylku pro možnosti odstoupení od smlouvy. Pokud smlouva odstoupení neřeší, tak pak se použije obecný postup podle občanského zákoníku. Občanský zákoník stanoví, že ten, kdo svoji...

Nejednoznačný projev vůle

Nejednoznačný projev vůle

Jakýkoliv projev vůle mezi stranami, který není jednoznačný by měly soudy zkoumat podle následujícího pořadí: 1. podle úmyslu (záměru) jednajícího, jestliže druhá strana takový úmysl (záměr) poznala nebo o něm musela vědět, jedná se vlastně o hledání záměru, které...

Výše škody na věci (nemovitosti)

Výše škody na věci (nemovitosti)

Skutečnou škodou na věci je újma, která spočívá ve zmenšení majetku poškozeného oproti stavu před škodní událostí, a která zároveň představuje hodnotu, kterou je nutné uhradit k uvedení věci do původního stavu. Škodu lze určit: • porovnáním obvyklé ceny před...

Vyklizení nemovitosti

Vyklizení nemovitosti

Pokud nedojde k dobrovolnému vyklizení nemovitosti nebo k dohodě o způsobu vyklizení, musí si pronajímatel položit otázku, zda předmět nájmu požívá ochrany domovní svobody. Zejména u bytových prostor pak dojde k závěru, že nájemník, který je stále...