info@klbreal.cz

+420 775 719 359

Společnosti

Poskytujeme právní servis v oblasti společností. Zejména řešíme veškeré právní spory mezi společníky, due diligence společností, krizový management, financování společností, řešení úpadku a likvidace společnosti. 

Co děláme

Nákup a prodej společností

Provádíme klienty procesem nákupu a prodeje podniků. Ať už uvažujete o prodeji celé společnosti nebo některé z jejích divizí, aktiv, akcií nebo členských podílů, nebo pokud se chystáte sloučit nebo získat jiný subjekt.

Naše služby zahrnují:

 • due diligence
 • sepis a strukturování kupních smluv
 • účast na jednáních
 • zastupování při soudních sporech

Spory mezi společníky, akcionáři, konkurencí

Společné podnikání často přináší vysoké riziko různých typů právních sporů.

Obchodní spory zahrnují nejen spory mezi podniky, ale také vnitřní spory mezi společníky, akcionáři nebo jinými stranami v rámci společnosti. Nejsou-li tyto spory řešeny správně a včas, mohou se stát extrémně nákladnými a mohou vést až zániku podnikání.

Naši právníci řeší externí a interní obchodní spory, včetně následujících:

 • Spory mezi společníky, akcionáři
 • Nekalé obchodní praktiky
 • Obchodní podvody / zpronevěry
 • Soudní zrušení podnikatelských subjektů
 • Spory a managementem
 • Porušení svěřenské povinnosti

Korporátní struktura

Struktura realitní a obchodní transakce je zásadní pro zachování očekávání a zájmů všech zúčastněných stran, od developerů po akciové investory nebo vlastníky.

V této oblasti nabízíme širokou škálu služeb:

 • pomoc při strukturování developerských a investičních subjektů
 • sepisování podnikatelských záměrů

Máme rozsáhlé zkušenosti se značnou řadou možností výběru subjektů, včetně společných podniků, komanditních společností, společností s ručením omezeným a jiných korporací. Každý z těchto subjektů má mnoho variant pro řízení odlišných finančních, provozních a daňových cílů. Tyto varianty je třeba pečlivě zvážit, aby se předešlo budoucím sporům.

Články

Kupní smlouva na movité věci

Kupní smlouva na movité věci

Co je movitá věc? Movitou věcí je dle občanského zákoníků, vše co není věcí nemovitou (pozemky, stavby, věc, kterou nelze přenést na jiné místo bez porušení její podstaty). Co by měla obsahovat kupní smlouva? Kupní smlouva by měla obsahovat podrobný popis věci movité....

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným – co doplnit?

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným – co doplnit?

Obecných vzorů, jak by měla vypadat společenská smlouva je nepřeberné množství. Ne vždy je však ideální vzorová smlouva. Určitě doporučujeme, aby se společníci zamysleli minimálně nad některým body a vytvořili si tak společenskou smlouvou, která přesně kopíruje jejich...

Pojištění – právní pomoc

Pojištění – právní pomoc

Proč vyhledat právní pomoc v případě nespokojenosti s pojišťovnou? V případě uplatnění nároku na pojistné plnění vzniká konflikt zájmů mezi pojištěným a pojišťovnou. Pojištěný chce získat maximální prospěch z pojištění. Pojišťovna je podnikající osobou, jejíž zájem je...

Účinnost smlouvy o převodu podílu v s.r.o.

Účinnost smlouvy o převodu podílu v s.r.o.

Podle § 209 zákona o obchodních korporacích musí mít smlouva o převodu podílu písemnou formu s úředně ověřenými podpisy. A Převod podílu je vůči společnosti účinný doručením účinné smlouvy. Je nutné rozlišovat účinnost smlouvy mezi stranami smlouvy, ta nastává již...

Právní jednání společnosti a úředně ověřené podpisy

Právní jednání společnosti a úředně ověřené podpisy

Dle § 6 zákona o obchodních korporacích musí mít jakékoliv právní jednání týkající se založení, vzniku, změny, zrušení nebo zániku obchodní korporace písemnou formu s úředně ověřenými podpisy, jinak jsou neplatná a soud k této neplatnosti přihlédne i bez návrhu....

Co znamená lhůta „bez zbytečného odkladu“

Co znamená lhůta „bez zbytečného odkladu“

Zákony často obsahují požadavek, aby nějaké jednání bylo provedeno „bez zbytečného odkladu“. Lhůta nemá přesně určen časový interval od kdy do kdy je nutné jednání uskutečnit. Výklad je však takový, že jde o velmi krátkou lhůtu, jíž je míněno bezodkladné, neprodlené,...

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy

Nejdříve je nutné zkontrolovat smlouvu uzavřenou mezi stranami, zda obsahuje nějakou odchylku pro možnosti odstoupení od smlouvy. Pokud smlouva odstoupení neřeší, tak pak se použije obecný postup podle občanského zákoníku. Občanský zákoník stanoví, že ten, kdo svoji...

Nejednoznačný projev vůle

Nejednoznačný projev vůle

Jakýkoliv projev vůle mezi stranami, který není jednoznačný by měly soudy zkoumat podle následujícího pořadí: 1. podle úmyslu (záměru) jednajícího, jestliže druhá strana takový úmysl (záměr) poznala nebo o něm musela vědět, jedná se vlastně o hledání záměru, které...

Odstoupení jednatele v s.r.o.

Odstoupení jednatele v s.r.o.

Odstoupení jednatele z funkce je možné, ale je nutné upozornit, že i po odstoupení odpovídá jednatel za dobu, kdy byl ve výkonu funkce, a to za činnosti, ke kterým byl jako jednatel povinen. Člen voleného orgánu obchodní korporace může ze své funkce odstoupit a...

Shromáždění SVJ

Shromáždění SVJ

Shromáždění SVJ může rozhodovat:  na zasedání  mimo zasedání (pozor hlasy nutné pro schválení se pak počítají ze všech hlasů)   Výbor SVJ nebo předseda SVJ (pokud není výbor) svolává shromáždění. Shromáždění by mělo být svoláno minimálně 1 ročně.  ...